פרק קודם, הבשורה על-פי יוחנן, הברית החדשה (תרגום חדש)

הבשורה על-פי יוחנן פרק ז

ז אחרי כן התהלך ישוע בגליל; הוא לא רצה להתהלך ביהודה מפני שראשי היהודים שם בקשו להמית אותו. 2 כיון שסכות, חג היהודים, היה קרוב, 3 אמרו לו אחיו: "צא מכאן ולך ליהודה כדי שיראו גם תלמידיך את המעשים שאתה עושה, 4 כי אין איש עושה דבר בסתר ועם זאת מבקש להיות ידוע ברבים. אם אתה עושה את המעשים האלה, גלה עצמך לעולם"; 5 כי גם אחיו לא האמינו בו.

6 אמר להם ישוע: "זמני טרם הגיע, אבל זמנכם תמיד בנמצא. 7 העולם איננו יכול לשנא אתכם, ואלו אותי הוא שונא, כי אני מעיד עליו שרעים מעשיו. 8 עלו אתם לחג. אני אינני עולה לחג הנוכחי, כי זמני עוד לא נשלם." 9 את זאת אמר להם ונשאר בגליל. 10 ברם אחרי שעלו אחיו לחג עלה גם הוא, לא בגלוי אלא כמו בחשאי. 11 לכן חפשוהו ראשי היהודים בחג ואמרו: "איפה הוא?" 12 התלחשות רבה היתה על-אודותיו בקרב המון העם. אלה אמרו שהוא טוב, ואלה אמרו: "לא; הוא מתעה את העם." 13 אך איש לא דבר עליו בגלוי, וזאת בשל הפחד מפני ראשי היהודים.

14 בחצי ימי החג עלה ישוע לבית המקדש ולמד. 15 תמהו היהודים ואמרו: "היאך זה יודע ספר בלי שלמד?"

16 השיב להם ישוע ואמר: "תורתי אינה שלי כי אם של שולחי. 17 הרוצה לעשות את רצונו ידע אם תורתי מאלהים היא או אם מעצמי אני מדבר. 18 המדבר מתוך עצמו מבקש את כבוד עצמו, אבל המבקש את כבוד שולחו נאמן הוא ואין עולה בו. 19 הלא משה נתן לכם את התורה ואין איש מכם מקים את התורה. מדוע אתם מבקשים להרג אותי?"

20 השיב ההמון: "שד בך, מי מבקש להרג אותך?"

21 ענה ישוע ואמר להם: "מעשה אחד עשיתי וכלכם תמהים. 22 משה נתן לכם את המילה אלא שלא ממשה היא כי אם מן האבות - וגם בשבת אתם מקימים את המילה. 23 ובכן, אם נמול אדם בשבת כדי שלא תופר תורת משה, עלי כועסים אתם מפני שרפאתי כליל איש בשבת?! 24 אל תשפטו על-פי מראה עינים; משפט צדק שפטו."

25 הגיבו ואמרו כמה אנשים מיושבי ירושלים: "הלא זהו האיש שרוצים להרג אותו! 26 הנהו מדבר בגלוי והם אינם אומרים לו דבר. האמנם הכירו המנהיגים שהוא המשיח? 27 אלא שיודעים אנו מאין האיש הזה, אך כשיבוא המשיח לא ידע איש מאין הוא."

28 בלמדו בבית המקדש הכריז ישוע ואמר: "אתם מכירים אותי וגם יודעים מאין אני. עם זאת לא מטעם עצמי באתי, אלא ששולחי הוא אמת ואותו אינכם מכירים. 29 אני מכיר אותו מפני שמאתו אני, והוא שלח אותי."

30 אז בקשו לתפס אותו, אך איש לא שלח בו יד, כי עוד לא הגיעה שעתו.

31 רבים מן העם האמינו בו ואמרו: "כאשר יבוא המשיח, האם יעשה נסים יותר מאשר עשה זה?"

32 כאשר שמעו הפרושים את העם מתלחשים עליו כך, שלחו ראשי הכהנים והפרושים משרתים לתפס אותו.

33 אמר ישוע: "עוד זמן מעט אני אתכם והולך אני אל מי ששלחני. 34 תחפשוני ולא תמצאו; ובאשר אני אהיה, לשם אינכם יכולים לבוא."

35 אמרו השומעים איש אל רעהו: "לאן הוא מתעתד ללכת שלא נמצא אותו? האם ילך אל התפוצות של היונים וילמד את היונים? 36 מה הדבר הזה שאמר, 'תחפשוני ולא תמצאו; ובאשר אני אהיה, לשם אינכם יכולים לבוא'?"

37 ביום האחרון, ביום הגדול של החג, עמד ישוע והכריז: "מי שצמא יבוא נא אלי וישתה! 38 המאמין בי כדבר הכתוב, נהרות של מים חיים יזרמו מקרבו." 39 זאת אמר על הרוח שהיו עתידים לקבל המאמינים בו, שהרי עוד לא נשלחה רוח הקדש, כי ישוע טרם נתפאר בכבוד. 40 אנשים מהמון העם, ששמעו את הדברים האלה, אמרו: "זהו באמת הנביא." 41 אחרים אמרו: "זהו המשיח", ואחרים אמרו: "מה - מהגליל יבוא המשיח? 42 הרי הכתוב אומר שמזרע דוד ומבית לחם עיר דוד יבוא המשיח." 43 משום כך נפלה מחלקת בין המון העם על-אודותיו. 44 כמה מהם רצו לתפס אותו, אך איש לא שלח בו יד.

45 אחרי כן חזרו המשרתים אל ראשי הכהנים והפרושים ואלה שאלו אותם: "מדוע לא הבאתם אותו?"

46 השיבו המשרתים: "מעולם לא דבר איש כמו שמדבר האיש הזה."

47 אמרו הפרושים: "האם גם אתם התעיתם? 48 כלום האמין בו מישהו מהמנהיגים או מהפרושים? 49 אך ההמון הזה, שאינם יודעים את התורה, ארורים הם!"

50 אמר להם נקדימון, אשר בא אליו קדם לכן, והוא אחד מהם: 51 "האם תשפט תורתנו את האדם בלא שתשמע אותו תחלה ותדע מה שעשה?"

52 ענו ואמרו לו: "האם גם אתה מן הגליל? חקר וראה שלא יקום נביא מהגליל." 53 אחרי כן הלכו איש איש לביתו

פרק הבא, הבשורה על-פי יוחנן, הברית החדשה (תרגום חדש)