פרק קודם, הבשורה על-פי יוחנן, הברית החדשה (תרגום חדש)

הבשורה על-פי יוחנן פרק ח

ח וישוע הלך אל הר הזיתים.

2 בבקר השכם חזר לבית המקדש וכל העם באו אליו. הוא ישב ולמד אותם. 3 אז הביאו הסופרים והפרושים אשה שנתפסה בנאוף, העמידו אותה באמצע 4 ואמרו לו: "רבי, האשה הזאת נתפסה בנאוף, בשעת מעשה. 5 משה צונו בתורה לסקל נשים כאלה, ומה אתה אומר?" 6 זאת אמרו כדי לנסות אותו, שיהיה להם במה להאשימו. אולם ישוע התכופף ובאצבעו כתב על הארץ. 7 כשהוסיפו לשאל אותו, זקף קומתו ואמר: "מי מכם נקי מחטא, שיהא הוא ראשון להשליך עליה אבן!" 8 ושוב התכופף וכתב על הארץ. 9 כשמעם זאת יצאו אחד אחד, החל מהזקנים. הוא נותר לבדו והאשה עודנה במקומה. 10 הזדקף ישוע ואמר לה: "אשה, איפה הם? האם לא הרשיע אותך איש?"

11 השיבה ואמרה: "אף לא אחד, אדוני." אמר לה: "גם אני אינני מרשיע אותך; לכי ואל תוסיפי לחטא עוד."] 12 ישוע הוסיף לדבר אליהם ואמר: "אני אור העולם. איש ההולך אחרי לא יתהלך בחשך, אלא אור החיים יהיה לו."

13 אמרו לו הפרושים: "אתה מעיד על עצמך; עדותך איננה נאמנה."

14 השיב ישוע ואמר להם: "גם אם אני מעיד על עצמי עדותי נאמנה, כי יודע אני מאין באתי ולאן אני הולך. אבל אתם אינכם יודעים מאין אני בא או לאן אני הולך. 15 אתם שופטים כדרך הבשר; אני אינני שופט איש. 16 וגם אם אני שופט, משפטי אמת, שכן אינני לבדי, אלא אני והאב אשר שלחני. 17 אף בתורתכם כתוב שעדות שני אנשים מהימנה היא. 18 אני הוא המעיד על עצמי וגם האב אשר שלחני מעיד עלי."

19 שאלו אותו: "איפה אביך?"
השיב ישוע: "גם אותי גם את אבי אינכם מכירים. אלו הכרתם אותי, גם את אבי הייתם מכירים."

20 את הדברים האלה דבר בלשכת האוצר, כאשר למד בבית המקדש, ולא תפס אותו איש מפני שטרם הגיעה שעתו.

21 הוסיף ישוע ואמר להם: "אני הולך ואתם תחפשו אותי, ברם בחטאתכם תמותו. אל אשר אני הולך אינכם יכולים לבוא."

22 הם אמרו: "האם יהרג את עצמו, שהרי הוא אומר 'אל אשר אני הולך אינכם יכולים לבוא'?"

23 אמר להם: "אתם מלמטה; אני מלמעלה. אתם מן העולם הזה; אני אינני מן העולם הזה. 24 לכן אמרתי לכם שתמותו בחטאיכם; שכן אם אינכם מאמינים כי אני הוא, מות תמותו בחטאיכם."

25 שאלו אותו: "מי אתה?"
השיב להם ישוע: "מה שאני מדבר אליכם גם מראשית. 26 רבות יש לי לדבר עליכם ולשפט, אבל שולחי אמת ואני את אשר שמעתי ממנו, זאת אני מדבר אל העולם."

27 הם לא הבינו שדבר אליהם על האב. 28 אמר להם ישוע: "כאשר תרימו את בן-האדם אז תדעו כי אני הוא וכי אינני עושה דבר מתוך עצמי, אלא על-פי מה שלמדני אבי - את זאת אני מדבר. 29 ושולחי הריהו אתי. הוא לא עזבני לבדי, כי את הטוב בעיניו אני עושה תמיד." 30 כשאמר את הדברים האלה האמינו בו רבים.

31 אמר ישוע אל הפרושים שהאמינו לו: "אם תעמדו בדברי, תלמידי אתם באמת; 32 ותדעו את האמת והאמת תשחרר אתכם."

33 השיבו לו: "זרע אברהם אנחנו ומעולם לא היינו משעבדים לאיש. מדוע אתה אומר 'בני חורין תהיו'?"

34 ענה להם ישוע: "אמן אמן אני אומר לכם, כל עושה חטא עבד הוא לחטא. 35 ואין העבד שוכן בבית לעולם; הבן שוכן לעולם. 36 לכן אם הבן משחרר אתכם, באמת בני חורין תהיו. 37 אני יודע שזרע אברהם אתם. ואולם מבקשים אתם להרג אותי, כי אין לדברי מקום בקרבכם. 38 אני מדבר את אשר ראיתי אצל האב; אתם עושים מה ששמעתם אצל אביכם."

39 השיבו ואמרו לו: "אברהם הוא אבינו."
אמר להם ישוע: "אם בני אברהם אתם, עשו כמעשי אברהם; 40 אלא שכעת אתם רוצים להרג אותי, איש שדבר אליכם את האמת אשר שמעתי אצל האב. זאת לא עשה אברהם. 41 אתם עושים את מעשי אביכם." אמרו לו: "לא ילדי זנונים אנחנו. יש לנו אב אחד - האלהים."

42 השיב להם ישוע: "אלו אלהים היה אביכם, הייתם אוהבים אותי, שכן אני מאת האלהים יצאתי ובאתי. הן לא מעצמי באתי; הוא שלחני. 43 מדוע אינכם מבינים את דבורי? מפני שאינכם יכולים לשמע את דברי. 44 אתם מאביכם השטן ואת מאויי אביכם חפצים אתם לעשות. הוא רוצח היה מראשית ובאמת לא עמד, כי אין אמת בו. מדי דברו שקר, מתוך ישותו שלו ידבר, כי שקרן הוא ואבי השקר. 45 ואני, כי אומר אני את האמת, אין אתם מאמינים לי. 46 מי מכם על עוון יוכיחני? ואם דובר אמת אני, למה אין אתם מאמינים לי? 47 זה אשר מאת האלהים שומע את דברי אלהים. אתם אינכם שומעים, כי אינכם מאת האלהים." 48 השיבו ואמרו אליו: "האם לא צדקנו באמרנו ששומרוני אתה ושד בך?"

49 ענה ישוע: "אני אין בי שד, אלא שמכבד אני את אבי ואתם בזים לי. 50 אני אינני מבקש את כבודי; יש אחד המבקש ושופט. 51 אמן אמן אני אומר לכם, אם ישמר איש את דברי לא יראה מות לעולם."

52 אמרו לו: "כעת נוכחנו לדעת שיש בך שד. אברהם מת, וכן גם הנביאים, ואתה אומר 'אם ישמר איש את דברי לא יטעם מות לעולם'. 53 האם אתה גדול מאברהם אבינו שמת? גם הנביאים מתו. מה אתה עושה את עצמך?"

54 ענה ישוע: "אם אני נותן כבוד לעצמי, כבודי אין בו כלום. אבי, אשר אתם אומרים עליו 'הוא אלהינו', הוא המכבד אותי. 55 ואתם אינכם מכירים אותו, אבל אני מכיר אותו. אם אמר שאינני מכיר אותו אהיה שקרן כמוכם. ברם אני מכיר אותו ושומר את דברו. 56 אברהם אביכם שש לראות את יומי, ואכן ראה ושמח."

57 אמרו לו: "עדין אינך בן חמשים שנה ואת אברהם ראית?"

58 השיב להם ישוע: "אמן אמן אני אומר לכם, בטרם היות אברהם, אני הוא." 59 משום כך הרימו אבנים להשליך עליו, אלא שישוע הסתתר ויצא מבית המקדש.

פרק הבא, הבשורה על-פי יוחנן, הברית החדשה (תרגום חדש)