פרק קודם, הבשורה על-פי יוחנן, הברית החדשה (תרגום חדש)

הבשורה על-פי יוחנן פרק ט

ט כאשר עבר בדרכו ראה איש עור מיום הולדו. 2 שאלו אותו תלמידיו: "רבי, מי חטא שהוא נולד עור? הוא או הוריו?"

3 ענה ישוע: "לא הוא חטא ולא הוריו; אין זה אלא כדי שיגלו בו פעלי אלהים. 4 עלינו לפעל את פעלי שולחי כל עוד יום. יבוא לילה ואז לא יוכל איש לפעל. 5 בעודני בעולם אני אור העולם."

6 אחרי אמרו זאת ירק על האדמה ועשה טיט מן הרוק; מרח את הטיט על עיני העור 7 ואמר אליו: "לך ורחץ בברכת השלוח" [שפרושו שלוח]. הלך ורחץ, ובא כשהוא רואה.

8 אמרו השכנים ואותם האנשים שראוהו קדם לכן בהיותו קבצן: "הלא זהו שישב וקבץ נדבות!" 9 אלה אמרו: "זה הוא", ואלה אמרו: "לא, הוא רק דומה לו." הוא עצמו אמר: "אני הוא." 10 לפיכך שאלו אותו: "איך נפקחו עיניך?"

11 השיב להם ואמר: "איש אשר שמו ישוע עשה טיט, מרח על עיני ואמר לי, 'לך ורחץ בברכת השלוח'. הלכתי ולאחר שרחצתי ראיתי."

12 שאלו אותו: "איפה הוא?"
השיב: "אינני יודע."

13 הביאו אותו אל הפרושים, את האיש שהיה עור קדם לכן. 14 והיום שעשה ישוע את הטיט ופקח את עיניו היה יום שבת. 15 שאלוהו גם הפרושים איך נפקחו עיניו. אמר להם: "טיט מרח על עיני ורחצתי, והריני רואה."

16 אמרו כמה מן הפרושים: "האיש הזה איננו מאת אלהים, כי אינו שומר את השבת." אחרים אמרו: "איך יכול איש חוטא לעשות אותות כאלה?" מחלקת נפלה ביניהם. 17 על כן הוסיפו ושאלו את האיש שהיה עור: "מה אתה אומר עליו על שפקח את עיניך?" השיב ואמר: "נביא הוא."

18 בכל זאת, ראשי היהודים לא האמינו שהיה עור ונפקחו עיניו. לבסוף קראו להוריו של הנרפא 19 ושאלו אותם: "האם זהו בנכם שאתם אומרים כי נולד עור? אם כן, איך זה שהוא רואה עכשו?"

20 השיבו הוריו ואמרו: "אנחנו יודעים כי זה בננו וכי נולד עור, 21 אבל איננו יודעים איך זה שהוא רואה עכשו או מי פקח את עיניו; איננו יודעים. שאלו נא אותו! הוא מבגר וידבר בעד עצמו." 22 את זאת אמרו הוריו משום שפחדו מראשי היהודים, אשר כבר החליטו לנדות את כל מי שיודה כי הוא המשיח. 23 לכן אמרו הוריו: "הוא מבגר; שאלו נא אותו."

24 קראו שנית את האיש שהיה עור ואמרו: "תן כבוד לאלהים. אנחנו יודעים שהאיש הזה איש חוטא הוא."

25 השיב להם הנרפא: "אם חוטא הוא אינני יודע. דבר אחד אני יודע: הייתי עור ועכשו אני רואה."

26 הוסיפו ושאלו אותו: " מה עשה לך? איך פקח את עיניך?"

27 ענה להם: "כבר אמרתי לכם ולא שמעתם. למה תרצו לשמע עוד פעם? גם אתם רוצים להיות תלמידיו?"

28 חרפו אותו ואמרו: "אתה תלמידו! אנחנו תלמידיו של משה! 29 אנחנו יודעים שאלהים דבר אל משה, אבל זה - אין אנו יודעים מאין הוא."

30 השיב האיש ואמר להם: "אכן הפלא ופלא שאינכם יודעים מאין הוא, והרי הוא פקח את עיני! 31 אנחנו יודעים שאלהים אינו שומע לחוטאים, אבל לאדם ירא אלהים ועושה רצונו הוא שומע. 32 מעולם לא נשמע שמישהו פקח עיני עור מלדה. 33 לולא היה הוא מאת אלהים, לא היה יכול לעשות מאומה."

34 השיבו ואמרו לו: "אתה בכלל בחטא נולדת ואתה מלמד אותנו?!" ודחפוהו החוצה.

35 ישוע שמע כי דחפוהו החוצה, וכשפגש אותו שאל: "האם אתה מאמין בבן-האדם?"

36 השיב האיש: "ומי הוא, אדוני? - למען אאמין בו."

37 אמר לו ישוע: "גם ראית אותו וגם המדבר אתך זה הוא!"

38 ענה האיש: "אני מאמין, אדוני", והשתחוה לו.

39 אמר ישוע: " אני באתי לעולם הזה לשם משפט, כדי שהלא-רואים יראו, והרואים יהיו לעורים."

40 שמעו זאת כמה מן הפרושים שהיו אתו. שאלו אותו: "האם גם אנו עורים?"

41 אמר להם ישוע: "אלו הייתם עורים לא היה בכם חטא. אבל כעת, באמרכם 'אנחנו רואים', עומדת חטאתכם."

פרק הבא, הבשורה על-פי יוחנן, הברית החדשה (תרגום חדש)