פרק קודם, בראשית, תנ"ך

הפרק הזה מנוקד

בראשית פרק י

י ואלה תולדת בני-נח, שם חם ויפת; ויולדו להם בנים אחר המבול: 2 בני יפת, גמר ומגוג, ומדי ויון ותבל; ומשך ותירס: 3 ובני גמר; אשכנז וריפת ותגרמה: 4 ובני יון אלישה ותרשיש; כתים ודדנים: 5 מאלה נפרדו איי הגוים בארצתם, איש ללשנו; למשפחתם בגויהם: 6 ובני חם; כוש ומצרים ופוט וכנען: 7 ובני כוש, סבא וחוילה, וסבתה ורעמה וסבתכא; ובני רעמה שבא ודדן: 8 וכוש ילד את-נמרד; הוא החל, להיות גבר בארץ: 9 הוא-היה גבר-ציד לפני יהוה; על-כן יאמר, כנמרד גבור ציד לפני יהוה: 10 ותהי ראשית ממלכתו בבל, וארך ואכד וכלנה; בארץ שנער: 11 מן-הארץ ההוא יצא אשור; ויבן את-נינוה, ואת-רחבת עיר ואת-כלח: 12 ואת-רסן, בין נינוה ובין כלח; הוא העיר הגדלה: 13 ומצרים ילד את-לודים ואת-ענמים ואת-להבים ואת-נפתחים: 14 ואת-פתרסים ואת-כסלחים, אשר יצאו משם פלשתים ואת-כפתרים:    ס    15 וכנען, ילד את-צידן בכרו ואת-חת: 16 ואת-היבוסי ואת-האמרי, ואת הגרגשי: 17 ואת-החוי ואת-הערקי ואת-הסיני: 18 ואת-הארודי ואת-הצמרי ואת-החמתי; ואחר נפצו, משפחות הכנעני: 19 ויהי גבול הכנעני מצידן, באכה גררה עד-עזה; באכה סדמה ועמרה ואדמה וצבים עד-לשע: 20 אלה בני-חם, למשפחתם ללשנתם; בארצתם בגויהם:    ס    21 ולשם ילד גם-הוא; אבי כל-בני-עבר, אחי יפת הגדול: 22 בני שם עילם ואשור; וארפכשד ולוד וארם: 23 ובני ארם; עוץ וחול וגתר ומש: 24 וארפכשד ילד את-שלח; ושלח ילד את-עבר: 25 ולעבר ילד שני בנים; שם האחד פלג, כי בימיו נפלגה הארץ, ושם אחיו יקטן: 26 ויקטן ילד, את-אלמודד ואת-שלף; ואת-חצרמות ואת-ירח: 27 ואת-הדורם ואת-אוזל ואת-דקלה: 28 ואת-עובל ואת-אבימאל ואת-שבא: 29 ואת-אופר ואת-חוילה ואת-יובב; כל-אלה בני יקטן: 30 ויהי מושבם ממשא; באכה ספרה הר הקדם: 31 אלה בני-שם, למשפחתם ללשנתם; בארצתם לגויהם: 32 אלה משפחת בני-נח לתולדתם בגויהם; ומאלה נפרדו הגוים בארץ אחר המבול:    פ

פרק הבא, בראשית, תנ"ך