פרק קודם, בראשית, תנ"ך

הפרק הזה מנוקד

בראשית פרק ב

ב ויכלו השמים והארץ וכל-צבאם: 2 ויכל אלהים ביום השביעי, מלאכתו אשר עשה; וישבת ביום השביעי, מכל-מלאכתו אשר עשה: 3 ויברך אלהים את-יום השביעי, ויקדש אתו; כי בו שבת מכל-מלאכתו, אשר-ברא אלהים לעשות:    פ

4 אלה תולדות השמים והארץ בהבראם; ביום, עשות יהוה אלהים ארץ ושמים: 5 וכל שיח השדה, טרם יהיה בארץ, וכל-עשב השדה טרם יצמח; כי לא המטיר יהוה אלהים על-הארץ, ואדם אין, לעבד את-האדמה: 6 ואד יעלה מן-הארץ; והשקה את-כל-פני-האדמה: 7 וייצר יהוה אלהים את-האדם, עפר מן-האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים; ויהי האדם לנפש חיה: 8 ויטע יהוה אלהים גן-בעדן מקדם; וישם שם, את-האדם אשר יצר: 9 ויצמח יהוה אלהים מן-האדמה, כל-עץ נחמד למראה וטוב למאכל; ועץ החיים בתוך הגן, ועץ הדעת טוב ורע: 10 ונהר יצא מעדן, להשקות את-הגן; ומשם יפרד, והיה לארבעה ראשים: 11 שם האחד פישון; הוא הסבב, את כל-ארץ החוילה, אשר-שם הזהב: 12 וזהב הארץ ההוא טוב; שם הבדלח ואבן השהם: 13 ושם-הנהר השני גיחון; הוא הסובב, את כל-ארץ כוש: 14 ושם הנהר השלישי חדקל, הוא ההלך קדמת אשור; והנהר הרביעי הוא פרת: 15 ויקח יהוה אלהים את-האדם; וינחהו בגן-עדן, לעבדה ולשמרה: 16 ויצו יהוה אלהים, על-האדם לאמר; מכל עץ-הגן אכל תאכל: 17 ומעץ, הדעת טוב ורע, לא תאכל ממנו; כי, ביום אכלך ממנו מות תמות: 18 ויאמר יהוה אלהים, לא-טוב היות האדם לבדו; אעשה-לו עזר כנגדו: 19 ויצר יהוה אלהים מן-האדמה, כל-חית השדה ואת כל-עוף השמים, ויבא אל-האדם, לראות מה-יקרא-לו; וכל אשר יקרא-לו האדם נפש חיה הוא שמו: 20 ויקרא האדם שמות, לכל-הבהמה ולעוף השמים, ולכל חית השדה; ולאדם לא-מצא עזר כנגדו: 21 ויפל יהוה אלהים תרדמה על-האדם ויישן; ויקח, אחת מצלעתיו, ויסגר בשר תחתנה: 22 ויבן יהוה אלהים את-הצלע אשר-לקח מן-האדם לאשה; ויבאה אל-האדם: 23 ויאמר האדם, זאת הפעם, עצם מעצמי, ובשר מבשרי; לזאת יקרא אשה, כי מאיש לקחה-זאת: 24 על-כן יעזב-איש, את-אביו ואת-אמו; ודבק באשתו, והיו לבשר אחד: 25 ויהיו שניהם ערומים, האדם ואשתו; ולא יתבששו:

פרק הבא, בראשית, תנ"ך