פרק קודם, חגי, תנ"ך

הפרק הזה מנוקד

חגי פרק ב

ב בשביעי בעשרים ואחד לחדש; היה דבר-יהוה, ביד-חגי הנביא לאמר: 2 אמר-נא, אל-זרבבל בן-שלתיאל פחת יהודה, ואל-יהושע בן-יהוצדק הכהן הגדול; ואל-שארית העם לאמר: 3 מי בכם הנשאר, אשר ראה את-הבית הזה, בכבודו הראשון; ומה אתם ראים אתו עתה, הלוא כמהו כאין בעיניכם: 4 ועתה חזק זרבבל נאם-יהוה וחזק יהושע בן-יהוצדק הכהן הגדול וחזק כל-עם הארץ נאם-יהוה ועשו; כי-אני אתכם, נאם יהוה צבאות: 5 את-הדבר אשר-כרתי אתכם בצאתכם ממצרים, ורוחי עמדת בתוככם; אל-תיראו:    ס    6 כי כה אמר יהוה צבאות, עוד אחת מעט היא; ואני, מרעיש את-השמים ואת-הארץ, ואת-הים ואת-החרבה: 7 והרעשתי את-כל-הגוים, ובאו חמדת כל-הגוים; ומלאתי את-הבית הזה כבוד, אמר יהוה צבאות: 8 לי הכסף ולי הזהב; נאם יהוה צבאות: 9 גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן-הראשון, אמר יהוה צבאות; ובמקום הזה אתן שלום, נאם יהוה צבאות:    פ

10 בעשרים וארבעה לתשיעי, בשנת שתים לדריוש; היה דבר-יהוה, אל-חגי הנביא לאמר: 11 כה אמר יהוה צבאות; שאל-נא את-הכהנים תורה לאמר: 12 הן ישא-איש בשר-קדש בכנף בגדו, ונגע בכנפו אל-הלחם ואל-הנזיד ואל-היין ואל-שמן ואל-כל-מאכל היקדש; ויענו הכהנים ויאמרו לא: 13 ויאמר חגי, אם-יגע טמא-נפש בכל-אלה היטמא; ויענו הכהנים ויאמרו יטמא: 14 ויען חגי ויאמר, כן העם-הזה וכן-הגוי הזה לפני נאם-יהוה, וכן כל-מעשה ידיהם; ואשר יקריבו שם טמא הוא: 15 ועתה שימו-נא לבבכם, מן-היום הזה ומעלה; מטרם שום-אבן אל-אבן בהיכל יהוה: 16 מהיותם בא אל-ערמת עשרים, והיתה עשרה; בא אל-היקב, לחשף חמשים פורה, והיתה עשרים: 17 הכיתי אתכם בשדפון ובירקון ובברד, את כל-מעשה ידיכם; ואין-אתכם אלי נאם-יהוה: 18 שימו-נא לבבכם, מן-היום הזה ומעלה; מיום עשרים וארבעה לתשיעי, למן-היום אשר-יסד היכל-יהוה שימו לבבכם: 19 העוד הזרע במגורה, ועד-הגפן והתאנה והרמון ועץ הזית לא נשא; מן-היום הזה אברך:    ס    20 ויהי דבר-יהוה שנית אל-חגי, בעשרים וארבעה לחדש לאמר: 21 אמר אל-זרבבל פחת-יהודה לאמר; אני מרעיש, את-השמים ואת-הארץ: 22 והפכתי כסא ממלכות, והשמדתי, חזק ממלכות הגוים; והפכתי מרכבה ורכביה, וירדו סוסים ורכביהם, איש בחרב אחיו: 23 ביום ההוא נאם-יהוה צבאות אקחך זרבבל בן-שאלתיאל עבדי נאם-יהוה, ושמתיך כחותם; כי-בך בחרתי, נאם יהוה צבאות:

זכריה, חגי, תנ"ך