פרק קודם, מלכים ב, תנ"ך

הפרק הזה מנוקד

מלכים ב פרק יא

יא ועתליה אם אחזיהו, וראתה (ראתה) כי מת בנה; ותקם ותאבד, את כל-זרע הממלכה: 2 ותקח יהושבע בת-המלך-יורם אחות אחזיהו את-יואש בן-אחזיה, ותגנב אתו מתוך בני-המלך הממותתים (המומתים), אתו ואת-מינקתו בחדר המטות; ויסתרו אתו מפני עתליהו ולא הומת: 3 ויהי אתה בית יהוה, מתחבא שש שנים; ועתליה מלכת על-הארץ:    פ

4 ובשנה השביעית שלח יהוידע ויקח את-שרי המאיות (המאות), לכרי ולרצים, ויבא אתם אליו בית יהוה; ויכרת להם ברית וישבע אתם בבית יהוה, וירא אתם את-בן-המלך: 5 ויצום לאמר, זה הדבר אשר תעשון; השלשית מכם באי השבת, ושמרי, משמרת בית המלך: 6 והשלשית בשער סור, והשלשית בשער אחר הרצים; ושמרתם את-משמרת הבית מסח: 7 ושתי הידות בכם, כל יצאי השבת; ושמרו את-משמרת בית-יהוה אל-המלך: 8 והקפתם על-המלך סביב, איש וכליו בידו, והבא אל-השדרות יומת; והיו את-המלך בצאתו ובבאו: 9 ויעשו שרי המאיות (המאות), ככל אשר-צוה יהוידע הכהן, ויקחו איש את-אנשיו, באי השבת, עם יצאי השבת; ויבאו אל-יהוידע הכהן: 10 ויתן הכהן לשרי המאיות (המאות), את-החנית ואת-השלטים, אשר למלך דוד; אשר בבית יהוה: 11 ויעמדו הרצים איש וכליו בידו, מכתף הבית הימנית עד-כתף הבית השמאלית, למזבח ולבית; על-המלך סביב: 12 ויוצא את-בן-המלך, ויתן עליו את-הנזר ואת-העדות, וימלכו אתו וימשחהו; ויכו-כף, ויאמרו יחי המלך:    ס    13 ותשמע עתליה, את-קול הרצין העם; ותבא אל-העם בית יהוה: 14 ותרא והנה המלך עמד על-העמוד כמשפט, והשרים והחצצרות אל-המלך, וכל-עם הארץ שמח, ותקע בחצצרות; ותקרע עתליה את-בגדיה, ותקרא קשר קשר:    ס    15 ויצו יהוידע הכהן את-שרי המיאות (המאות) פקדי החיל, ויאמר אליהם הוציאו אתה אל-מבית לשדרת, והבא אחריה המת בחרב; כי אמר הכהן, אל-תומת בית יהוה: 16 וישמו לה ידים, ותבוא דרך-מבוא הסוסים בית המלך; ותומת שם:    ס    17 ויכרת יהוידע את-הברית, בין יהוה ובין המלך ובין העם, להיות לעם ליהוה; ובין המלך ובין העם: 18 ויבאו כל-עם הארץ בית-הבעל ויתצהו, את-מזבחתו (מזבחתיו) ואת-צלמיו שברו היטב, ואת, מתן כהן הבעל, הרגו לפני המזבחות; וישם הכהן פקדות על-בית יהוה: 19 ויקח את-שרי המאות ואת-הכרי ואת-הרצים ואת כל-עם הארץ, וירידו את-המלך מבית יהוה, ויבואו דרך-שער הרצים בית המלך; וישב על-כסא המלכים: 20 וישמח כל-עם-הארץ והעיר שקטה; ואת-עתליהו המיתו בחרב בית מלך (המלך):    ס   

פרק הבא, מלכים ב, תנ"ך