פרק קודם, קהלת, תנ"ך

הפרק הזה מנוקד

קהלת פרק ב

ב אמרתי אני בלבי, לכה-נא אנסכה בשמחה וראה בטוב; והנה גם-הוא הבל: 2 לשחוק אמרתי מהולל; ולשמחה מה-זה עשה: 3 תרתי בלבי, למשוך ביין את-בשרי; ולבי נהג בחכמה ולאחז בסכלות, עד אשר-אראה, אי-זה טוב לבני האדם אשר יעשו תחת השמים, מספר ימי חייהם: 4 הגדלתי מעשי; בניתי לי בתים, נטעתי לי כרמים: 5 עשיתי לי, גנות ופרדסים; ונטעתי בהם עץ כל-פרי: 6 עשיתי לי ברכות מים; להשקות מהם, יער צומח עצים: 7 קניתי עבדים ושפחות, ובני-בית היה לי; גם מקנה בקר וצאן הרבה היה לי, מכל שהיו לפני בירושלם: 8 כנסתי לי גם-כסף וזהב, וסגלת מלכים והמדינות; עשיתי לי שרים ושרות, ותענוגת בני האדם שדה ושדות: 9 וגדלתי והוספתי, מכל שהיה לפני בירושלם; אף חכמתי עמדה לי: 10 וכל אשר שאלו עיני, לא אצלתי מהם; לא-מנעתי את-לבי מכל-שמחה, כי-לבי שמח מכל-עמלי, וזה-היה חלקי מכל-עמלי: 11 ופניתי אני, בכל-מעשי שעשו ידי, ובעמל שעמלתי לעשות; והנה הכל הבל ורעות רוח, ואין יתרון תחת השמש: 12 ופניתי אני לראות חכמה, והוללות וסכלות; כי מה האדם, שיבוא אחרי המלך, את אשר-כבר עשוהו: 13 וראיתי אני, שיש יתרון לחכמה מן-הסכלות; כיתרון האור מן-החשך: 14 החכם עיניו בראשו, והכסיל בחשך הולך; וידעתי גם-אני, שמקרה אחד יקרה את-כלם: 15 ואמרתי אני בלבי, כמקרה הכסיל גם-אני יקרני, ולמה חכמתי אני אז יותר; ודברתי בלבי, שגם-זה הבל: 16 כי אין זכרון לחכם עם-הכסיל לעולם; בשכבר הימים הבאים הכל נשכח, ואיך ימות החכם עם-הכסיל: 17 ושנאתי את-החיים, כי רע עלי המעשה, שנעשה תחת השמש; כי-הכל הבל ורעות רוח: 18 ושנאתי אני את-כל-עמלי, שאני עמל תחת השמש; שאניחנו, לאדם שיהיה אחרי: 19 ומי יודע, החכם יהיה או סכל, וישלט בכל-עמלי, שעמלתי ושחכמתי תחת השמש; גם-זה הבל: 20 וסבותי אני ליאש את-לבי; על כל-העמל, שעמלתי תחת השמש: 21 כי-יש אדם, שעמלו בחכמה ובדעת ובכשרון; ולאדם שלא עמל-בו יתננו חלקו, גם-זה הבל ורעה רבה: 22 כי מה-הוה לאדם בכל-עמלו, וברעיון לבו; שהוא עמל תחת השמש: 23 כי כל-ימיו מכאבים, וכעס ענינו, גם-בלילה לא-שכב לבו; גם-זה הבל הוא: 24 אין-טוב באדם שיאכל ושתה, והראה את-נפשו טוב בעמלו; גם-זה ראיתי אני, כי מיד האלהים היא: 25 כי מי יאכל ומי יחוש חוץ ממני: 26 כי לאדם שטוב לפניו, נתן חכמה ודעת ושמחה; ולחוטא נתן ענין לאסוף ולכנוס, לתת לטוב לפני האלהים, גם-זה הבל ורעות רוח:

פרק הבא, קהלת, תנ"ך