פרק קודם, שמות, תנ"ך

הפרק הזה מנוקד

שמות פרק ז

ז ויאמר יהוה אל-משה, ראה נתתיך אלהים לפרעה; ואהרן אחיך יהיה נביאך: 2 אתה תדבר, את כל-אשר אצוך; ואהרן אחיך ידבר אל-פרעה, ושלח את-בני-ישראל מארצו: 3 ואני אקשה את-לב פרעה; והרביתי את-אתתי ואת-מופתי בארץ מצרים: 4 ולא-ישמע אלכם פרעה, ונתתי את-ידי במצרים; והוצאתי את-צבאתי את-עמי בני-ישראל מארץ מצרים, בשפטים גדלים: 5 וידעו מצרים כי-אני יהוה, בנטתי את-ידי על-מצרים; והוצאתי את-בני-ישראל מתוכם: 6 ויעש משה ואהרן; כאשר צוה יהוה אתם כן עשו: 7 ומשה בן-שמנים שנה, ואהרן, בן-שלש ושמנים שנה; בדברם אל-פרעה:    פ

8 ויאמר יהוה, אל-משה ואל-אהרן לאמר: 9 כי ידבר אלכם פרעה לאמר, תנו לכם מופת; ואמרת אל-אהרן, קח את-מטך והשלך לפני-פרעה יהי לתנין: 10 ויבא משה ואהרן אל-פרעה, ויעשו כן, כאשר צוה יהוה; וישלך אהרן את-מטהו, לפני פרעה ולפני עבדיו ויהי לתנין: 11 ויקרא גם-פרעה, לחכמים ולמכשפים; ויעשו גם-הם חרטמי מצרים בלהטיהם כן: 12 וישליכו איש מטהו, ויהיו לתנינם; ויבלע מטה-אהרן את-מטתם: 13 ויחזק לב פרעה, ולא שמע אלהם; כאשר דבר יהוה:    פ

14 ויאמר יהוה אל-משה, כבד לב פרעה; מאן לשלח העם: 15 לך אל-פרעה בבקר, הנה יצא המימה, ונצבת לקראתו על-שפת היאר; והמטה אשר-נהפך לנחש תקח בידך: 16 ואמרת אליו, יהוה אלהי העברים שלחני אליך לאמר, שלח את-עמי, ויעבדני במדבר; והנה לא-שמעת עד-כה: 17 כה אמר יהוה, בזאת תדע, כי אני יהוה; הנה אנכי מכה במטה אשר-בידי, על-המים אשר ביאר ונהפכו לדם: 18 והדגה אשר-ביאר תמות ובאש היאר; ונלאו מצרים, לשתות מים מן-היאר:    ס    19 ויאמר יהוה אל-משה, אמר אל-אהרן קח מטך ונטה-ידך על-מימי מצרים על-נהרתם על-יאריהם ועל-אגמיהם, ועל כל-מקוה מימיהם ויהיו-דם; והיה דם בכל-ארץ מצרים, ובעצים ובאבנים: 20 ויעשו-כן משה ואהרן כאשר צוה יהוה, וירם במטה ויך את-המים אשר ביאר, לעיני פרעה, ולעיני עבדיו; ויהפכו כל-המים אשר-ביאר לדם: 21 והדגה אשר-ביאר מתה ויבאש היאר, ולא-יכלו מצרים, לשתות מים מן-היאר; ויהי הדם בכל-ארץ מצרים: 22 ויעשו-כן חרטמי מצרים בלטיהם; ויחזק לב-פרעה ולא-שמע אלהם, כאשר דבר יהוה: 23 ויפן פרעה, ויבא אל-ביתו; ולא-שת לבו גם-לזאת: 24 ויחפרו כל-מצרים סביבת היאר מים לשתות; כי לא יכלו לשתת, ממימי היאר: 25 וימלא שבעת ימים; אחרי הכות-יהוה את-היאר:    פ

26 ויאמר יהוה אל-משה, בא אל-פרעה; ואמרת אליו, כה אמר יהוה, שלח את-עמי ויעבדני: 27 ואם-מאן אתה לשלח; הנה אנכי, נגף את-כל-גבולך בצפרדעים: 28 ושרץ היאר צפרדעים, ועלו ובאו בביתך, ובחדר משכבך ועל-מטתך; ובבית עבדיך ובעמך, ובתנוריך ובמשארותיך: 29 ובכה ובעמך ובכל-עבדיך; יעלו הצפרדעים:

פרק הבא, שמות, תנ"ך