פרק קודם, שיר השירים, תנ"ך

הפרק הזה מנוקד

שיר השירים פרק ג

ג על-משכבי בלילות, בקשתי את שאהבה נפשי; בקשתיו ולא מצאתיו: 2 אקומה נא ואסובבה בעיר, בשוקים וברחבות, אבקשה את שאהבה נפשי; בקשתיו ולא מצאתיו: 3 מצאוני השמרים, הסבבים בעיר; את שאהבה נפשי ראיתם: 4 כמעט שעברתי מהם, עד שמצאתי, את שאהבה נפשי; אחזתיו ולא ארפנו, עד-שהביאתיו אל-בית אמי, ואל-חדר הורתי: 5 השבעתי אתכם בנות ירושלם בצבאות, או באילות השדה; אם-תעירו ואם-תעוררו את-האהבה עד שתחפץ:    ס    6 מי זאת, עלה מן-המדבר, כתימרות עשן; מקטרת מור ולבונה, מכל אבקת רוכל: 7 הנה, מטתו שלשלמה, ששים גברים סביב לה; מגברי ישראל: 8 כלם אחזי חרב, מלמדי מלחמה; איש חרבו על-ירכו, מפחד בלילות:    ס    9 אפריון, עשה לו המלך שלמה, מעצי הלבנון: 10 עמודיו עשה כסף, רפידתו זהב, מרכבו ארגמן; תוכו רצוף אהבה, מבנות ירושלם: 11 צאינה וראינה בנות ציון במלך שלמה; בעטרה, שעטרה-לו אמו ביום חתנתו, וביום שמחת לבו:    ס   

פרק הבא, שיר השירים, תנ"ך