פרק קודם, שופטים, תנ"ך

הפרק הזה מנוקד

שופטים פרק יג

יג ויספו בני ישראל, לעשות הרע בעיני יהוה; ויתנם יהוה ביד-פלשתים ארבעים שנה:    פ

2 ויהי איש אחד מצרעה ממשפחת הדני ושמו מנוח; ואשתו עקרה ולא ילדה: 3 וירא מלאך-יהוה אל-האשה; ויאמר אליה, הנה-נא את-עקרה ולא ילדת, והרית וילדת בן: 4 ועתה השמרי נא, ואל-תשתי יין ושכר; ואל-תאכלי כל-טמא: 5 כי הנך הרה וילדת בן, ומורה לא-יעלה על-ראשו, כי-נזיר אלהים יהיה הנער מן-הבטן; והוא, יחל להושיע את-ישראל מיד פלשתים: 6 ותבא האשה, ותאמר לאישה לאמר, איש האלהים בא אלי, ומראהו כמראה מלאך האלהים נורא מאד; ולא שאלתיהו אי-מזה הוא, ואת-שמו לא-הגיד לי: 7 ויאמר לי, הנך הרה וילדת בן; ועתה אל-תשתי יין ושכר, ואל-תאכלי כל-טמאה, כי-נזיר אלהים יהיה הנער, מן-הבטן עד-יום מותו:    פ

8 ויעתר מנוח אל-יהוה ויאמר; בי אדוני, איש האלהים אשר שלחת, יבוא-נא עוד אלינו, ויורנו מה-נעשה לנער היולד: 9 וישמע האלהים בקול מנוח; ויבא מלאך האלהים עוד אל-האשה, והיא יושבת בשדה, ומנוח אישה אין עמה: 10 ותמהר האשה, ותרץ ותגד לאישה; ותאמר אליו, הנה נראה אלי האיש, אשר-בא ביום אלי: 11 ויקם וילך מנוח אחרי אשתו; ויבא אל-האיש, ויאמר לו, האתה האיש אשר-דברת אל-האשה ויאמר אני: 12 ויאמר מנוח, עתה יבא דבריך; מה-יהיה משפט-הנער ומעשהו: 13 ויאמר מלאך יהוה אל-מנוח; מכל אשר-אמרתי אל-האשה תשמר: 14 מכל אשר-יצא מגפן היין לא תאכל, ויין ושכר אל-תשת, וכל-טמאה אל-תאכל; כל אשר-צויתיה תשמר: 15 ויאמר מנוח אל-מלאך יהוה; נעצרה-נא אותך, ונעשה לפניך גדי עזים: 16 ויאמר מלאך יהוה אל-מנוח, אם-תעצרני לא-אכל בלחמך, ואם-תעשה עלה, ליהוה תעלנה; כי לא-ידע מנוח, כי-מלאך יהוה הוא: 17 ויאמר מנוח אל-מלאך יהוה מי שמך; כי-יבא דבריך (דברך) וכבדנוך: 18 ויאמר לו מלאך יהוה, למה זה תשאל לשמי; והוא-פלאי:    ס    19 ויקח מנוח את-גדי העזים ואת-המנחה, ויעל על-הצור ליהוה; ומפלא לעשות, ומנוח ואשתו ראים: 20 ויהי בעלות הלהב מעל המזבח השמימה, ויעל מלאך-יהוה בלהב המזבח; ומנוח ואשתו ראים, ויפלו על-פניהם ארצה: 21 ולא-יסף עוד מלאך יהוה, להראה אל-מנוח ואל-אשתו; אז ידע מנוח, כי-מלאך יהוה הוא: 22 ויאמר מנוח אל-אשתו מות נמות; כי אלהים ראינו: 23 ותאמר לו אשתו, לו חפץ יהוה להמיתנו לא-לקח מידנו עלה ומנחה, ולא הראנו את-כל-אלה; וכעת לא השמיענו כזאת: 24 ותלד האשה בן, ותקרא את-שמו שמשון; ויגדל הנער, ויברכהו יהוה: 25 ותחל רוח יהוה, לפעמו במחנה-דן; בין צרעה ובין אשתאל:    פ

פרק הבא, שופטים, תנ"ך