פרק קודם, שופטים, תנ"ך

הפרק הזה מנוקד

שופטים פרק ב

ב ויעל מלאך-יהוה מן-הגלגל אל-הבכים;    פ

ויאמר אעלה אתכם ממצרים, ואביא אתכם אל-הארץ, אשר נשבעתי לאבתיכם, ואמר לא-אפר בריתי אתכם לעולם: 2 ואתם, לא-תכרתו ברית ליושבי הארץ הזאת, מזבחותיהם תתצון; ולא-שמעתם בקלי מה-זאת עשיתם: 3 וגם אמרתי, לא-אגרש אותם מפניכם; והיו לכם לצדים, ואלהיהם, יהיו לכם למוקש: 4 ויהי, כדבר מלאך יהוה את-הדברים האלה, אל-כל-בני ישראל; וישאו העם את-קולם ויבכו: 5 ויקראו שם-המקום ההוא בכים; ויזבחו-שם ליהוה:    פ

6 וישלח יהושע את-העם; וילכו בני-ישראל איש לנחלתו לרשת את-הארץ: 7 ויעבדו העם את-יהוה, כל ימי יהושע; וכל ימי הזקנים, אשר האריכו ימים אחרי יהושוע, אשר ראו, את כל-מעשה יהוה הגדול, אשר עשה לישראל: 8 וימת יהושע בן-נון עבד יהוה; בן-מאה ועשר שנים: 9 ויקברו אותו בגבול נחלתו, בתמנת-חרס בהר אפרים; מצפון להר-געש: 10 וגם כל-הדור ההוא, נאספו אל-אבותיו; ויקם דור אחר אחריהם, אשר לא-ידעו את-יהוה, וגם את-המעשה, אשר עשה לישראל:    ס    11 ויעשו בני-ישראל את-הרע בעיני יהוה; ויעבדו את-הבעלים: 12 ויעזבו את-יהוה אלהי אבותם, המוציא אותם מארץ מצרים, וילכו אחרי אלהים אחרים, מאלהי העמים אשר סביבותיהם, וישתחוו להם; ויכעסו את-יהוה: 13 ויעזבו את-יהוה; ויעבדו לבעל ולעשתרות: 14 ויחר-אף יהוה בישראל, ויתנם ביד-שסים, וישסו אותם; וימכרם ביד אויביהם מסביב, ולא-יכלו עוד, לעמד לפני אויביהם: 15 בכל אשר יצאו, יד-יהוה היתה-בם לרעה, כאשר דבר יהוה, וכאשר נשבע יהוה להם; ויצר להם מאד: 16 ויקם יהוה שפטים; ויושיעום, מיד שסיהם: 17 וגם אל-שפטיהם לא שמעו, כי זנו, אחרי אלהים אחרים, וישתחוו להם; סרו מהר, מן-הדרך אשר הלכו אבותם לשמע מצות-יהוה לא-עשו כן: 18 וכי-הקים יהוה להם שפטים, והיה יהוה עם-השפט, והושיעם מיד איביהם, כל ימי השופט; כי-ינחם יהוה מנאקתם, מפני לחציהם ודחקיהם: 19 והיה במות השופט, ישבו והשחיתו מאבותם, ללכת, אחרי אלהים אחרים, לעבדם ולהשתחות להם; לא הפילו ממעלליהם, ומדרכם הקשה: 20 ויחר-אף יהוה בישראל; ויאמר, יען אשר עברו הגוי הזה, את-בריתי אשר צויתי את-אבותם, ולא שמעו לקולי: 21 גם-אני לא אוסיף, להוריש איש מפניהם; מן-הגוים אשר-עזב יהושע וימת: 22 למען נסות בם את-ישראל; השמרים הם את-דרך יהוה ללכת בם, כאשר שמרו אבותם אם-לא: 23 וינח יהוה את-הגוים האלה, לבלתי הורישם מהר; ולא נתנם ביד-יהושע:    פ

פרק הבא, שופטים, תנ"ך