פרק קודם, יהושע, תנ"ך

הפרק הזה מנוקד

יהושע פרק י

י ויהי כשמע אדני-צדק מלך ירושלם, כי-לכד יהושע את-העי ויחרימה, כאשר עשה ליריחו ולמלכה, כן-עשה לעי ולמלכה; וכי השלימו ישבי גבעון את-ישראל, ויהיו בקרבם: 2 וייראו מאד, כי עיר גדולה גבעון, כאחת ערי הממלכה; וכי היא גדולה מן-העי, וכל-אנשיה גברים: 3 וישלח אדני-צדק מלך ירושלם, אל-הוהם מלך-חברון ואל-פראם מלך-ירמות ואל-יפיע מלך-לכיש ואל-דביר מלך-עגלון לאמר: 4 עלו-אלי ועזרני, ונכה את-גבעון; כי-השלימה את-יהושע ואת-בני ישראל: 5 ויאספו ויעלו חמשת מלכי האמרי, מלך ירושלם מלך-חברון מלך-ירמות מלך-לכיש מלך-עגלון, הם וכל-מחניהם; ויחנו על-גבעון, וילחמו עליה: 6 וישלחו אנשי גבעון אל-יהושע אל-המחנה הגלגלה לאמר, אל-תרף ידיך מעבדיך; עלה אלינו מהרה, והושיעה לנו ועזרנו, כי נקבצו אלינו, כל-מלכי האמרי ישבי ההר: 7 ויעל יהושע מן-הגלגל, הוא וכל-עם המלחמה עמו, וכל גבורי החיל:    פ

8 ויאמר יהוה אל-יהושע אל-תירא מהם, כי בידך נתתים; לא-יעמד איש מהם בפניך: 9 ויבא אליהם יהושע פתאם; כל-הלילה עלה מן-הגלגל: 10 ויהמם יהוה לפני ישראל, ויכם מכה-גדולה בגבעון; וירדפם, דרך מעלה בית-חורן, ויכם עד-עזקה ועד-מקדה: 11 ויהי בנסם מפני ישראל, הם במורד בית-חורן ויהוה השליך עליהם אבנים גדלות מן-השמים עד-עזקה וימתו; רבים, אשר-מתו באבני הברד, מאשר הרגו בני ישראל בחרב:    ס    12 אז ידבר יהושע ליהוה, ביום, תת יהוה את-האמרי, לפני בני ישראל; ויאמר לעיני ישראל, שמש בגבעון דום, וירח בעמק אילון: 13 וידם השמש וירח עמד, עד-יקם גוי איביו, הלא-היא כתובה על-ספר הישר; ויעמד השמש בחצי השמים, ולא-אץ לבוא כיום תמים: 14 ולא היה כיום ההוא לפניו ואחריו, לשמע יהוה בקול איש; כי יהוה, נלחם לישראל:    פ

15 וישב יהושע וכל-ישראל עמו, אל-המחנה הגלגלה: 16 וינסו חמשת המלכים האלה; ויחבאו במערה במקדה: 17 ויגד ליהושע לאמר; נמצאו חמשת המלכים, נחבאים במערה במקדה: 18 ויאמר יהושע, גלו אבנים גדלות אל-פי המערה; והפקידו עליה אנשים לשמרם: 19 ואתם אל-תעמדו, רדפו אחרי איביכם, וזנבתם אותם; אל-תתנום, לבוא אל-עריהם, כי נתנם יהוה אלהיכם בידכם: 20 ויהי ככלות יהושע ובני ישראל, להכותם מכה גדולה-מאד עד-תמם; והשרידים שרדו מהם, ויבאו אל-ערי המבצר: 21 וישבו כל-העם אל-המחנה אל-יהושע מקדה בשלום; לא-חרץ לבני ישראל לאיש את-לשנו: 22 ויאמר יהושע, פתחו את-פי המערה; והוציאו אלי, את-חמשת המלכים האלה מן-המערה: 23 ויעשו כן, ויציאו אליו, את-חמשת המלכים האלה מן-המערה; את מלך ירושלם, את-מלך חברון את-מלך ירמות, את-מלך לכיש את-מלך עגלון: 24 ויהי כהוציאם את-המלכים האלה אל-יהושע, ויקרא יהושע אל-כל-איש ישראל, ויאמר אל-קציני אנשי המלחמה ההלכוא אתו, קרבו, שימו את-רגליכם, על-צוארי המלכים האלה; ויקרבו, וישימו את-רגליהם על-צואריהם: 25 ויאמר אליהם יהושע, אל-תיראו ואל-תחתו; חזקו ואמצו, כי ככה, יעשה יהוה לכל-איביכם, אשר אתם נלחמים אותם: 26 ויכם יהושע אחרי-כן וימיתם, ויתלם על חמשה עצים; ויהיו תלוים על-העצים עד-הערב: 27 ויהי לעת בוא השמש, צוה יהושע וירידום מעל העצים, וישלכם, אל-המערה אשר נחבאו-שם; וישמו אבנים גדלות על-פי המערה, עד-עצם היום הזה:    פ

28 ואת-מקדה לכד יהושע ביום ההוא, ויכה לפי-חרב ואת-מלכה, החרם אותם, ואת-כל-הנפש אשר-בה, לא השאיר שריד; ויעש למלך מקדה, כאשר עשה למלך יריחו: 29 ויעבר יהושע וכל-ישראל עמו ממקדה לבנה; וילחם עם-לבנה: 30 ויתן יהוה גם-אותה ביד ישראל ואת-מלכה, ויכה לפי-חרב, ואת-כל-הנפש אשר-בה, לא-השאיר בה שריד; ויעש למלכה, כאשר עשה למלך יריחו:    ס    31 ויעבר יהושע וכל-ישראל עמו מלבנה לכישה; ויחן עליה, וילחם בה: 32 ויתן יהוה את-לכיש ביד ישראל, וילכדה ביום השני, ויכה לפי-חרב, ואת-כל-הנפש אשר-בה; ככל אשר-עשה ללבנה:    פ

33 אז עלה, הרם מלך גזר, לעזר את-לכיש; ויכהו יהושע ואת-עמו, עד-בלתי השאיר-לו שריד: 34 ויעבר יהושע וכל-ישראל עמו מלכיש עגלנה; ויחנו עליה, וילחמו עליה: 35 וילכדוה ביום ההוא ויכוה לפי-חרב, ואת כל-הנפש אשר-בה, ביום ההוא החרים; ככל אשר-עשה ללכיש:    פ

36 ויעל יהושע וכל-ישראל עמו מעגלונה חברונה; וילחמו עליה: 37 וילכדוה ויכוה-לפי-חרב ואת-מלכה ואת-כל-עריה ואת-כל-הנפש אשר-בה לא-השאיר שריד, ככל אשר-עשה לעגלון; ויחרם אותה, ואת-כל-הנפש אשר-בה:    ס    38 וישב יהושע וכל-ישראל עמו דברה; וילחם עליה: 39 וילכדה ואת-מלכה ואת-כל-עריה ויכום לפי-חרב, ויחרימו את-כל-נפש אשר-בה, לא השאיר שריד; כאשר עשה לחברון, כן-עשה לדברה ולמלכה, וכאשר עשה ללבנה ולמלכה: 40 ויכה יהושע את-כל-הארץ ההר והנגב והשפלה והאשדות, ואת כל-מלכיהם, לא השאיר שריד; ואת כל-הנשמה החרים, כאשר צוה, יהוה אלהי ישראל: 41 ויכם יהושע מקדש ברנע ועד-עזה; ואת כל-ארץ גשן ועד-גבעון: 42 ואת כל-המלכים האלה ואת-ארצם, לכד יהושע פעם אחת; כי, יהוה אלהי ישראל, נלחם לישראל: 43 וישב יהושע וכל-ישראל עמו, אל-המחנה הגלגלה:    פ

פרק הבא, יהושע, תנ"ך