פרק קודם, הבשורה הקדושה על-פי מתי, הברית החדשה

הבשורה הקדושה על-פי מתי פרק יז

יז   ומקץ ששת ימים לקח לו ישוע את-פטרוס ואת-יעקב ואת-יוחנן אחיו ויעלם בדד על-הר גבוה: 2 וישתנה לעיניהם ויזהירו פניו כשמש ובגדיו כאור הלבינו: 3 והנה נראו אליהם משה ואליהו והם מדברים אתו: 4 ויען פטרוס ויאמר אל-ישוע אדני טוב לנו להיות פה אם-טוב בעיניך נעשה פה שלש סכות לך אחת ולמשה אחת ולאליהו אחת: 5 עודנו מדבר והנה ענן-אור הצל עליהם והנה קול מתוך הענן אמר זה-בני ידידי אשר רציתי בו אליו תשמעון: 6 ויהי כשמע התלמידים ויפלו על-פניהם וייראו מאד: 7 ויגש ישוע ויגע-בם ויאמר קומו אל-תיראו: 8 וישאו עיניהם ולא ראו איש בלתי ישוע לבדו: 9 וברדתם מן-ההר צוה עליהם ישוע לאמר לא תגידו לאיש את-דבר המראה עד אם-קם בן-האדם מעם המתים: 10 וישאלהו תלמידיו לאמר מה-זה אמרים הסופרים אליהו בוא יבוא בראשונה: 11 ויען ישוע ויאמר אליהם אכן אליהו יבא (בראשונה) והשיב את-הכל: 12 אבל אמר אני לכם אליהו כבר בא ולא הכירהו ויעשו-בו כרצונם וכן גם-בן-האדם יענה על-ידם: 13 אז הבינו התלמידים כי על-יוחנן המטביל דבר אליהם: 14 ויהי כבואם אל-המון העם ויגש אליו איש ויכרע על-ברכיו לנגדו: 15 ויאמר אדני רחם-נא על-בני כי-מכה ירח הוא וחליו רע כי-פעמים רבות הוא נפל באש ופעמים רבות אל-תוך המים: 16 ואביא אתו אל-תלמידיך ולא יכלו לרפא לו: 17 ויען ישוע ויאמר הוי דור חסר אמונה ופתלתל עד-מתי אהיה עמכם עד-מתי אשא אתכם הביאו אותו אלי הנה: 18 ויגער-בו ישוע ויצא השד ממנו וירפא הנער מן-השעה ההיא: 19 ויגשו התלמידים אל-ישוע והוא לבדו ויאמרו מדוע אנחנו לא יכלנו לגרשו: 20 ויאמר ישוע אליהם מפני חסר אמונתכם כי אמן אמר אני לכם אם-יש בכם אמונה כגרגר החרדל ואמרתם אל-ההר הזה העתק מזה שמה ונעתק ממקומו ואין דבר אשר יבצר מכם: 21 והמין הזה לא יצא כי אם-בתפלה ובצום: 22 ויהי בעברם בארץ הגליל ויאמר אליהם ישוע עתיד בן-האדם להמסר בידי אנשים: 23 ויהרגהו וביום השלישי קום יקום ויתעצבו מאד: 24 ויהי כבואם אל-כפר-נחום ויגשו אל-פטרוס גבאי מחצית השקל ויאמרו הלא יתן רבכם את-מחצית השקל: 25 ויאמר יתן ובבואו הביתה קדם אתו ישוע לשאל ויאמר מה-דעתך שמעון מלכי הארץ ממי יקחו מכס ומס מאת בניהם או מאת הזרים: 26 ויאמר פטרוס אליו מאת הזרים ויאמר לו ישוע אם-כן אפוא הבנים פטורים המה: 27 ואולם למען אשר-לא-נהיה להם למכשול לך אל-הים והשלכת חכה אל-תוכו ואת-הדג הראשון אשר יעלה שאהו וכאשר תפתח את-פיו תמצא בו מטבע אותו קח ושקלת על ידי ועל ידך:

פרק הבא, הבשורה הקדושה על-פי מתי, הברית החדשה