פרק קודם, הבשורה הקדושה על-פי מתי, הברית החדשה

הבשורה הקדושה על-פי מתי פרק טז

טז   ויגשו הפרושים והצדוקים לנסותו וישאלו מאתו להראותם אות מן-השמים: 2 ויען ויאמר להם בערב תאמרו יום-צח יהיה כי אדמו השמים: 3 ובבקר תאמרו היום סער כי-אדמו והתקדרו השמים חנפים אתם מכירים את-פני השמים ואתות העתים לא תכירו: 4 דור רע ומנאף מבקש-לו אות ואות לא ינתן-לו בלתי אם-אות יונה הנביא ויעזבם וילך לו: 5 ויבאו התלמידים אל-עבר הים והם שכחו לקחת אתם לחם: 6 ויאמר ישוע אליהם ראו והשמרו לכם משאר הפרושים והצדוקים: 7 ויחשבו כה וכה בקרבם ויאמרו על-דבר שלא-לקחנו אתנו לחם: 8 וידע ישוע ויאמר אליהם קטני אמונה מה-תחשבו בלבבכם אשר לא-לקחתם אתכם לחם: 9 העוד לא תשכילו ולא תזכרו את-חמשת ככרות-הלחם לחמשת אלפים איש וכמה סלים נשאתם: 10 ואת-שבע ככרות הלחם לארבעת אלפים איש וכמה דודים נשאתם: 11 איך לא תבינו כי לא על-הלחם אמרתי אליהם השמרו לכם משאר הפרושים והצדוקים: 12 אז הבינו כי לא אמר להם להשמר משאר הלחם כי אם-מלמוד הפרושים והצדוקים: 13 ויהי כבוא ישוע אל-גלילות קיסריה של-פילפוס וישאל את-תלמידיו לאמר מה-אמרים לי בני אדם מי הוא בן-האדם: 14 ויאמרו יש אמרים יוחנן המטביל הוא ויש אמרים אליהו ואחרים אמרים ירמיהו או אחד מן-הנביאים: 15 ויאמר אליהם ואתם מה-תאמרו לי מי אני: 16 ויען שמעון פטרוס ויאמר אתה הוא המשיח בן-אלהים חיים: 17 ויען ויאמר אליו אשריך שמעון בר-יונה כי-בשר ודם לא גלה-לך את-זאת כי אם-אבי שבשמים: 18 וגם-אני אמר לך כי אתה פטרוס ועל-הצור הזה אבנה את-קהלתי ושערי שאול לא יגברו עליה: 19 ואתן לך את-מפתחות מלכות השמים וכל-אשר תאסר על-הארץ אסור יהיה בשמים וכל-אשר תתיר על-הארץ מתר יהיה בשמים: 20 אז צוה על-תלמידיו אשר לא יספרו לאיש כי הוא המשיח: 21 מן-העת ההיא החל ישוע להגיד לתלמידיו כי צריך הוא ללכת ירושלים ויענה הרבה מידי הזקנים וראשי הכהנים והסופרים ויהרג וביום השלישי קום יקום: 22 ויקחהו פטרוס ויחל לגער-בו לאמר חס לך אדני אל-יהי-לך כזאת: 23 ויפן ויאמר לפטרוס סור מעלי השטן מכשול אתה לי כי לבך לדברי בני-אדם ולא לדברי אלהים: 24 ויאמר ישוע אל-תלמידיו איש כי-יחפץ ללכת אחרי יכחש בעצמו ונשא את-צלובו והלך אחרי: 25 כי החפץ להציל את-נפשו תאבד נפשו ממנו והמאבד נפשו למעני הוא ימצאנה: 26 כי מה-יועיל האדם שיקנה את-כל-העולם והשחית את-נפשו או מה-יתן האדם פדיון נפשו: 27 כי בן-האדם עתיד לבוא בכבוד אביו עם-מלאכיו ואז ישלם לכל-איש כמעשהו: 28 אמן אמר אני לכם כי יש בעמדים פה אשר לא-יטעמו טעם מיתה עד כי-יראו את-בן-האדם בא במלכותו:

פרק הבא, הבשורה הקדושה על-פי מתי, הברית החדשה