פרק קודם, הבשורה הקדושה על-פי מתי, הברית החדשה

הבשורה הקדושה על-פי מתי פרק יט

יט   ויהי ככלות ישוע לדבר את הדברים האלה ויסע מן-הגליל ויבא אל-גבול יהודה בעבר הירדן: 2 וילכו אחריו המון עם-רב וירפאם שם: 3 ויגשו אליו הפרושים לנסותו ויאמרו היוכל איש לשלח את-אשתו על-כל-דבר: 4 ויען ויאמר אליהם הלא קראתם כי מראש היצר זכר ונקבה ברא אתם: 5 ואמר על-כן יעזב-איש את-אביו ואת-אמו ודבק באשתו והיו שניהם לבשר אחד: 6 אם-כן אינם עוד שנים כי אם-בשר אחד לכן את אשר חבר האלהים אל-יפרד האדם: 7 ויאמרו אליו ולמה זה צוה משה לתת-לה ספר כריתת ולשלחה: 8 ויאמר אליהם מפני קשי לבבכם הניח לכם משה לשלח את-נשיכם ומראש לא היה הדבר כן: 9 ואני אמר לכם המשלח את-אשתו שלא על-דבר זנות ונשא אחרת נאף הוא (והנשא את-הגרושה נאף הוא): 10 ויאמרו אליו התלמידים אם-זה משפט האיש את-אשתו לא טוב לקחת אשה: 11 ויאמר אליהם לא יוכל כל-אדם קבל את-הדבר הזה כי-אם אלה אשר-נתן להם: 12 יש סריסים אשר נולדו כן מבטן אמם ויש סריסים המסרסים על-ידי אדם ויש סריסים אשר סרסו עצמם למען מלכות השמים מי שיוכל לקבל יקבל: 13 אז יביאו אליו ילדים למען ישים עליהם את-ידיו ויתפלל ויגערו-בם התלמידים: 14 וישוע אמר הניחו לילדים ואל-תמנעום מבוא אלי כי לאלה מלכות השמים: 15 וישם את-ידיו עליהם ויעבר משם: 16 והנה-איש נגש אליו ויאמר רבי (הטוב) מה הטוב אשר אעשה ואקנה חיי עולם: 17 ויאמר אליו מה-זה תשאלני על-הטוב אין-טוב כי אם-אחד והוא האלהים ואם-חפצך לבוא לחיים שמר את-המצות: 18 ויאמר אליו מה הנה ויאמר ישוע אלה הן לא תרצח לא תנאף לא תגנב לא תענה עד שקר: 19 כבד את-אביך ואת-אימך ואהבת לרעך כמוך: 20 ויאמר אליו הבחור את-כל-אלה שמרתי מנעורי ומה חסרתי עוד: 21 ויאמר ישוע אליו אם-חפצך להיות שלם לך מכר את-רכשך ונתת לעניים והיה לך אוצר בשמים ושוב הלם והלכת אחרי: 22 ויהי כשמע הבחור את-הדבר הזה ויתעצב וילך כי נכסים רבים היו לו: 23 ויאמר ישוע אל-תלמידיו אמן אמר אני לכם קשה לעשיר לבוא אל-מלכות השמים: 24 ועוד אני אמר לכם נקל לגמל לעבר בנקב המחט מבא עשיר אל-מלכות האלהים: 25 והתלמידים כשמעם זאת השתוממו מאד ויאמרו מי אפוא יוכל להושע: 26 ויבט-בם ישוע ויאמר להם מבני אדם יפלא הדבר ומהאלהים לא יפלא כל-דבר: 27 ויען פטרוס ויאמר אליו הן אנחנו עזבנו את-הכל ונלך אחריך ומה-יהיה חלקנו: 28 ויאמר ישוע אליהם אמן אמר אני לכם אתם ההלכים אחרי בהתחדש הבריאה כאשר ישב בן-האדם על-כסא כבודו גם-אתם תשבו על-שנים עשר כסאות לשפט את-שנים עשר שבטי ישראל: 29 וכל-איש אשר עזב בתים ואחים ואחיות ואב ואם ואשת ובנים ושדות למען שמי הוא יקח מאה שערים וחיי עולם יירש: 30 ואולם רבים מן-הראשונים יהיו אחרונים ומן-האחרונים ראשונים:

פרק הבא, הבשורה הקדושה על-פי מתי, הברית החדשה