פרק קודם, ההתגלות, הברית החדשה (תרגום חדש)

ההתגלות פרק יט

יט אחרי כן שמעתי קול גדול כקול המון רב בשמים אומר:
"הללויה! הישועה והכבוד והגבורה לאלהינו,

2 כי אמת וצדק משפטיו;
כי שפט את הזונה הגדולה
אשר השחיתה את הארץ בתזנותה,
ונקם את דם עבדיו מידה."

3 ושנית אמרו:
"הללויה! עשנה עולה לעולמי עולמים!"

4 ועשרים וארבעה הזקנים וארבע החיות נפלו והשתחוו לאלהים היושב על הכסא באמרם:
"אמן, הללויה!"

5 יצא קול מן הכסא - אומר:
"הללו את אלהינו כל עבדיו - היראים אותו,
הקטנים והגדולים!"

6 ושמעתי קול כקול המון רב וכקול מים רבים וכקול רעמים חזקים - אומר:
"הללויה כי מלך יהוה אלהינו, אלהי צבאות.

7 נגילה ונשמחה ונתן לו כבוד,
כי באה חתנת השה ואשתו הכינה עצמה;

8 ונתן לה ללבש בוץ טהור וצח,
כי הבוץ הוא צדקות הקדושים."

9 אמר אלי: "כתב: 'אשרי הקרואים אל משתה חתנת השה.'" הוסיף ואמר לי: "אלה הם דברי אמת של אלהים."

10 נפלתי לרגליו להשתחוות לו, אך הוא אמר אלי: "ראה, אל נא. עבד-חבר אני לך ולאחיך אשר יש להם עדות ישוע. לאלהים תשתחוה! הן עדות ישוע היא רוח הנבואה." 11 ראיתי את השמים פתוחים והנה סוס לבן והיושב עליו נקרא נאמן ואמתי; בצדק הוא שופט ולוחם. 12 עיניו שלהבת אש, על ראשו עטרות רבות, ויש לו שם כתוב אשר אין איש יודע אותו מלבדו. 13 הוא לבוש בגד טבול בדם ושמו נקרא דבר האלהים. 14 צבאות השמים יוצאים אחריו, רכובים על סוסים לבנים ולבושים בוץ לבן וטהור. 15 מפיו יוצאת חרב חדה להכות בה את הגוים והוא ירעם בשבט ברזל. הוא דורך את גת היין של חרון אף אלהי צבאות, 16 ועל בגדו ועל ירכו כתוב שם: "מלך המלכים ואדון האדונים."

17 ראיתי מלאך אחד עומד בשמש וקורא בקול גדול, באמרו לכל בעלי כנף המעופפים באמצע השמים: "בואו, האספו אל הסעודה הגדולה אשר לאלהים, 18 למען תאכלו בשר מלכים ובשר שרי אלפים, בשר גבורים ובשר סוסים ורוכביהם, ובשר הכל: גם חפשים ועבדים, גם קטנים וגם גדולים." 19 וראיתי את החיה ואת מלכי הארץ וצבאותיהם נאספים לעשות מלחמה ביושב על הסוס ובצבאו. 20 החיה נתפסה ואתה נביא השקר שעשה את האותות לפניה והתעה באמצעותם את מקבלי תו החיה ואת המשתחוים לצלמה; השנים השלכו חיים אל אגם האש הבוער בגפרית. 21 והנשארים נהרגו בחרב היוצאת מפי היושב על הסוס, וכל בעלי הכנף שבעו מבשרם.

פרק הבא, ההתגלות, הברית החדשה (תרגום חדש)