פרק קודם, אגרת שאול אל הרומים, הברית החדשה (תרגום חדש)

אגרת שאול אל הרומים פרק יב

יב ובכן, אחי, בגלל רחמי אלהים אני מבקש מכם שתמסרו את גופכם קרבן חי, קדוש ורצוי לאלהים; כך תעבדוהו עבודה שבלב. 2 ואל תדמו לעולם הזה, כי אם השתנו על-ידי התחדשות הדעת כדי שתבחינו מהו רצון אלהים, מהו הטוב והרצוי והמשלם בעיניו. 3 על-סמך החסד אשר נתן לי, הריני אומר לכל אחד מכם: איש אל יחשב את עצמו ליותר משראוי לו לחשב, אלא יהא צנוע בהערכתו, כמדת האמונה שהעניק לו אלהים. 4 כשם שבגוף אחד יש לנו איברים רבים ולא לכל האיברים אותו תפקיד, 5 כך אנחנו הרבים מהוים גוף אחד במשיח וכל אחד איבר לחברו. 6 ויש לנו מתנות שונות, לפי החסד הנתן לנו: אם נבואה הריהי כמדת האמונה; 7 אם לאיש שרות, ישרת; אם הוא מורה, ילמד; 8 מי שמתנתו העדוד, יעודד; הנותן יתן בתום לב; המנהיג ימלא את תפקידו בשקידה; והגומל חסד יעשה זאת במאור פנים.

9 תהא אהבתכם ללא העמדת פנים. שנאו את הרע ודבקו בטוב. 10 אהבו איש את רעהו באהבת אחים כנה. הקדימו לנהג כבוד איש ברעהו. 11 שקדו ואל תתעצלו. היו נלהבי רוח ושרתו את האדון. 12 גילו בתקוה. היו סבלנים בצרה. התמידו בתפלה. 13 תנו את חלקכם לצרכי הקדושים ושאפו להכניס אורחים. 14 ברכו את רודפיכם, ברכו ואל תקללו. 15 שמחו עם השמחים ובכו עם הבוכים. 16 היו תמימי דעים זה עם זה. אל תהלכו בגדולות ואל תבדלו מאנשים פשוטים. אל תהיו חכמים בעיניכם. 17 אל תשלמו לאיש רעה תחת רעה. בקשו את הטוב בעיני כל בני אדם. 18 עד כמה שהדבר בידכם חיו בשלום עם כל אדם. 19 יקירי, אל תתנקמו אלא הניחו לזעם, כי כתוב "לי נקם ושלם אמר יהוה". 20 אבל "אם-רעב שנאך האכילהו לחם, ואם-צמא השקהו מים; כי גחלים אתה חתה על-ראשו." 21 אל תניח לרע להתגבר עליך, אלא התגבר על הרע בטוב.

פרק הבא, אגרת שאול אל הרומים, הברית החדשה (תרגום חדש)