פרק קודם, חזון יוחנן, הברית החדשה

חזון יוחנן פרק ו

ו   וארא השה פתח אחד מן-שבעה החתמות ואשמע אחת מארבע החיות מדברת וקולו כקול רעם לאמר בא וראה: 2 ואביט והנה סוס לבן והרכב עליו קשת בידו ותנתן-לו עטרה ויצא מנצח ולמען ינצח: 3 וכפתחו את-החותם השני ואשמע את-החיה השנית אמרת בא וראה: 4 ויצא סוס שני והוא אדם ולרכבו נתן להעביר את-השלום מן-הארץ למען יהרגו איש את-אחיו ותנתן-לו חרב גדולה: 5 וכפתחו את-החותם השלישי ואשמע את-החיה השלישית אמרת בא וראה ואביט והנה סוס שחר וביד רכבו מאזנים: 6 ואשמע קול מתוך ארבע החיות אמר קב חטים בדינר ושלשה קבים שערים בדינר ואת-השמן והיין אל-תשחת: 7 וכפתחו את-החותם הרביעי ואשמע את-החיה הרביעית אמרת בא וראה: 8 וארא והנה סוס ירקרק והרכב עליו שמו מות ושאול יוצאת לרגליו וינתן להם שלטן על-רביעית הארץ להמית בחרב וברעב ובדבר ובחית הארץ: 9 וכפתחו החותם החמישי וארא מתחת למזבח את-נפשות הטבוחים על-דבר האלהים ועל-העדות אשר היתה בפיהם: 10 ויזעקו בקול גדול ויאמרו אדני הקדוש והאמתי עד-מתי לא תשפט ולא-תקום את-דמינו מישבי הארץ: 11 ויתן לכל-אחד מהם שמלה לבנה ויאמר אליהם לנוח עוד זמן מעט עד-מלאת מספר חבריהם ואחיהם שסופם להרג כמוהם: 12 וארא בפתחו את-החותם הששי והנה רעש גדול ויקדר השמש כשק שער והירח נהפך לדם: 13 וכוכבי השמים נפלו ארצה כאשר תנוע תאנה ברוח חזקה והשליכה פגיה: 14 והשמים משו כספר נגלל וכל-הר ואי ממקומם נעתקו: 15 ומלכי הארץ והנגידים ושרי האלפים והעשירים והתקיפים וכל-עבד וכל-בן-חרים התחבאו במערות ובסלעי ההרים: 16 ויאמרו אל-ההרים ואל-הסלעים נפלו עלינו וכסונו מפני הישב על-הכסא ומפני חמת השה: 17 כי בא יום אפו הגדול ומי יעמד:

פרק הבא, חזון יוחנן, הברית החדשה