פרק קודם, מעשי השליחים, הברית החדשה

מעשי השליחים פרק כג

כג   ויבט פולוס בסנהדרין ויאמר אנשים אחים בתמת לבבי התהלכתי לפני אלהים עד היום הזה: 2 ויצו חנניה הכהן הגדול את-העמדים עליו להכותו על-פיו: 3 ויאמר אליו פולוס עתיד אלהים להכותך הקיר המסיד האמנם ישב אתה לדין אתי כתורה ואתה מצוה להכותי שלא כתורה: 4 ויאמרו העמדים שם את-הכהן הגדול לאלהים תחרף: 5 ויאמר פולוס אחי לא ידעתי אשר הוא הכהן הגדול כי כתוב נשיא בעמך לא תאר: 6 ופולוס ידע כי מקצתם צדוקים ומקצתם פרושים ויקרא באזני סנהדרין לאמר אנשים אחים פרוש בן-פרוש אנכי ועל-תקות המתים ותחיתם אני נדון: 7 ובדברו הדבר הזה היה ריב בין הצדוקים ובין הפרושים ויחלק ההמון: 8 כי הצדוקים אמרים אין תחיה ואין מלאך ורוח והפרושים מודים בשניהם: 9 ותהי המלה גדולה ויקומו הסופרים אשר מכת הפרושים ויתוכחו-לאמר לא-מצאנו דבר רע באיש הזה ואם-רוח דבר אליו או מלאך (אל-נלחמה באלהים): 10 והריב הולך וחזק ושר-האלף ירא פן-ישסעו את-פולוס ויצו את-אנשי הצבא לרדת ולחטף אתו מתוכם ולהביאו אל-המצד: 11 והאדון נצב עליו בלילה ההוא ויאמר חזק פולוס כי כאשר העידות לי בירושלים כן העד תעיד ברומי: 12 ויהי לפנות הבקר ויתחברו היהודים ויאסרו אסר על-נפשם אם יאכלו ואם ישתו עד אם-יהרגו את-פולוס: 13 והבאים באלה הזאת היו יותר מארבעים איש: 14 ויגשו אל-ראשי הכהנים ואל הזקנים לאמר אסר אסרנו על-נפשנו לבלתי טעם מאומה עד אם-הרגנו את-פולוס: 15 ועתה הודיעו-נא אתם וסנהדרין את-שר האלף ויורידהו מחר אליכם כאלו תחפצו לחקר עליו היטב ואנחנו נכונים להמיתו בטרם יקרב אליכם: 16 וישמע בן-אחות פולוס את-ארבם וילך ויבא אל-המצד ויגד לפולוס: 17 ויקרא פולוס לאחד משרי המאות ויאמר אליו קח את-הבחור הזה אל-שר האלף כי-דבר לו להודיעו: 18 ויביאהו אל-שר האלף ויאמר פולוס האסיר קראני אליו ויבקש ממני להביא אליך את-הבחור הזה כי-דבר לו להגיד לך: 19 ויאחז שר האלף בידו ויסר עמו לבדו ויאמר אליו מה הדבר אשר תודיעני: 20 ויאמר כי-נועצו היהודים יחדו לבקש ממך להוריד את-פולוס מחר לפני סנהדרין כאלו חפצים לדעת היטב את-ענינו: 21 ואתה אל-תשמע להם כי ארבים לו מהם יותר מארבעים איש אשר אסרו אסר על-נפשם לבלתי אכל ושתות עד אם-המיתהו והמה עתה עמדים ומחכים לדברך: 22 וישלח שר-האלף את-הבחור ויצו עליו אשר לא יגיד לאיש כי גלה-לו את-הדבר הזה: 23 ויקרא לשני שרי מאות ויאמר החלצו מאתכם אנשי-צבא מאתים ללכת לקיסריה ופרשים שבעים ומשכי קשת מאתים סוף-השעה השלישית בלילה: 24 ובהמות יכינו להרכיב את-פולוס למען הביאו שלם אל-פיליכס ההגמון: 25 ויכתב אגרת ובה כדברים האלה: 26 קלודיוס לוסיאס לפיליכס ההגמון האדיר שלום: 27 את-האיש הזה תפשו היהודים ויבקשו המיתו ואבא עם-אנשי הצבא ואפלטהו מתוכם בשמעי כי-רומי הוא: 28 ובאשר חפצתי לדעת על-מה שטנו אתו הורדתיו אל-סנהדרין שלהם: 29 ואדע כי-שטנו אתו על-דברי שאלות דתם ולא על-דבר אשר יהיה ענשו עליו מיתה או מוסרות: 30 ועתה הנה הגד-לי שהיהודים מתנכלים באיש הזה ואשלחהו אליך מיד וגם את-שטניו צויתי לבוא ולהגיש שטנתם לפניך ואתה שלום: 31 ויקחו אנשי הצבא את-פולוס כאשר צוו ויביאהו לילה אל-אנטפטריס: 32 וממחרת הניחו את-הפרשים ללכת אתו וישובו למצד: 33 ואלה באו אל-קיסריה ויתנו את-האגרת בידי ההגמון ויעמידו לפניו גם את-פולוס: 34 ויהי כקרא ההגמון את-האגרת וישאל לדעת מאי-זה מדינה הוא ויהי כשמעו כי-הוא מקיליקיא ויאמר: 35 אשמע את-דבריך בבוא גם-שטניך הנה ויצו לשמרו בבית המשפט אשר להורדוס:

פרק הבא, מעשי השליחים, הברית החדשה