פרק קודם, הבשורה הקדושה על-פי מתי, הברית החדשה

הבשורה הקדושה על-פי מתי פרק כב

כב   ויסף ישוע דבר אליהם במשלים ויען ויאמר: 2 דומה מלכות השמים למלך בשר ודם אשר-עשה חתנה לבנו: 3 וישלח את-עבדיו לקרא הקרואים אל-החתנה ולא אבו לבוא: 4 ויסף שלח עבדים אחרים לאמר אמרו אל-הקרואים הנה ערכתי את-סעודתי שורי ומריאי טבוחים והכל מוכן באו אל-החתנה: 5 והם לא-שתו לבם לזאת וילכו להם זה אל-שדהו וזה אל-מסחרו: 6 והנשארים תפשו את-עבדיו ויתעללו בם ויהרגום: 7 ויקצף המלך וישלח צבאותיו ויאבד את-המרצחים ההם ואת-עירם שרף באש: 8 אז אמר אל-עבדיו הן החתנה מוכנה והקרואים לא היו ראוים לה: 9 לכן לכו-נא לראשי הדרכים וכל-איש אשר תמצאו קראו אל-החתנה: 10 ויצאו העבדים ההם אל-הדרכים ויאספו את-כל אשר מצאו גם-רעים גם-טובים וימלא בית-החתנה מסבים: 11 ויהי כבוא המלך לראות את-המסבים וירא בהם איש אשר איננו לבוש בגדי חתנה: 12 ויאמר אליו רעי איך באת הנה ואין עליך בגדי חתנה ויאלם: 13 ויאמר המלך למשרתים אסרו ידיו ורגליו ונשאתם והשלכתם אותו אל-החשך החיצון שם תהיה היללה וחרק השנים: 14 כי רבים הם הקרואים ומעטים הנבחרים: 15 וילכו הפרושים ויתיעצו איך יכשילהו בדבר פיו: 16 וישלחו אליו את-תלמידיהם ועמהם אנשי הורדוס לאמר רבי ידענו כי-איש אמת אתה ואת-דרך אלהים תורה באמת ולא תגור מפני איש כי אינך מכיר פני אדם: 17 לכן הגידה-נא לנו מה-דעתך המתר לתת-מס לקיסר אם-לא: 18 וישוע ידע את-רעתם ויאמר החנפים מה-תנסוני: 19 הראוני את-מטבע המס ויביאו לו דינר: 20 ויאמר אליהם הצורה הזאת והמכתב אשר עליו של-מי הם: 21 ויאמרו אליו של-קיסר ויאמר אליהם לכן תנו לקיסר את אשר לקיסר ולאלהים את אשר לאלהים: 22 וישמעו ויתמהו ויניחהו וילכו: 23 ביום ההוא נגשו אליו צדוקים והם האמרים אין תחית המתים וישאלו אתו לאמר: 24 רבי הן משה אמר איש כי-ימות ובנים אין-לו ויבם אחיו את-אשתו והקים זרע לאחיו: 25 ואתנו היו שבעה אחים והראשון נשא אשה וימת וזרע אין לו ויעזב את-אשתו לאחיו: 26 וכמו-כן גם השני וכן גם השלישי עד השבעה: 27 ואחרי כלם מתה גם-האשה: 28 ועתה בתחית המתים למי מן-השבעה תהיה לאשה כי לכלם היתה: 29 ויען ישוע ויאמר להם טעים אתם באשר אינכם יודעים את-הכתובים ולא את-גבורת האלהים: 30 כי בתחית המתים לא-ישאו נשים ולא תנשאנה כי יהיו כמלאכי אלהים בשמים: 31 ועל-דבר תחית המתים הלא קראתם את-הנאמר לכם מפי האלהים לאמר: 32 אנכי אלהי אברהם ואלהי יצחק ואלהי יעקב והוא איננו אלהי המתים כי אם-אלהי החיים: 33 וישמע המון העם וישתוממו על-תורתו: 34 והפרושים כשמעם כי סכר פי הצדוקים ויועדו יחדו: 35 וישאלהו חכם אחד מהם לנסותו לאמר: 36 רבי אי-זו היא מצוה גדולה בתורה: 37 ויאמר ישוע אליו ואהבת את יהוה אלהיך בכל-לבבך ובכל-נפשך ובכל-מדעך: 38 זאת היא המצוה הגדולה והראשונה: 39 והשנית דומה לה ואהבת לרעך כמוך: 40 בשתי המצות האלה תלויה כל-התורה והנביאים: 41 ויהי בהקהל הפרושים וישאלם ישוע לאמר: 42 מה-תאמרו למשיח בן-מי הוא ויאמרו אליו בן-דוד: 43 ויאמר אליהם ואיך קרא-לו דוד ברוח אדון באמרו: 44 נאם יהוה לאדני שב לימיני עד-אשית איביך הדם לרגליך: 45 ועתה אם-דוד קרא לו אדון איך הוא בנו: 46 ולא-יכל איש לענות אתו דבר ולא-ערב עוד איש את-לבו מן-היום ההוא לשאל אותו:

פרק הבא, הבשורה הקדושה על-פי מתי, הברית החדשה