פרק קודם, הבשורה הקדושה על-פי מתי, הברית החדשה

הבשורה הקדושה על-פי מתי פרק ז

ז   אל-תשפטו למען אשר לא תשפטו: 2 כי במשפט אשר אתם שפטים תשפטו ובמדה אשר אתם מדדים ימד לכם: 3 ולמה זה תראה את-הקיסם בעין אחיך ואל-הקורה אשר בעינך לא תביט: 4 ואיך תאמר אל-אחיך הניחה לי ואסיר את-הקיסם מעינך והנה הקורה בעינך: 5 החנף הסר בראשונה את-הקורה מעינך ואחרי כן ראה תראה להסיר את-הקיסם מעין אחיך: 6 אל-תתנו את-הקדש לכלבים ואל-תשליכו פניניכם לפני החזירים פן-ירמסום ברגליהם ופנו וטרפו אתכם: 7 שאלו וינתן לכם דרשו ותמצאו דפקו ויפתח לכם: 8 כי כל-השאל יקבל והדרש ימצא והדפק יפתח לו: 9 היש בכם איש אשר ישאל ממנו בנו לחם ונתן-לו אבן: 10 וכי ישאל ממנו דג היתן-לו נחש: 11 הן אתם הרעים ידעים לתת מתנות טבות לבניכם אף כי-אביכם שבשמים יתן אך-טוב לשאלים מאתו: 12 לכן כל אשר תרצו שיעשו לכם בני האדם עשו להם גם-אתם כי-זאת התורה והנביאים: 13 באו בפתח הצר כי רחב הפתח ומרוחת דרך האבדון ורבים אשר יבאו בו: 14 וצר הפתח ומוצק דרך החיים ומעטים הם אשר ימצאוה: 15 השמרו לכם מנביאי השקר הבאים אליכם בלבוש כבשים ובקרבם זאבים טרפים המה: 16 הכר תכירו אותם בפרים היאספו ענבים מן-הקצים או תאנים מן-הברקנים: 17 כן כל-עץ טוב עשה פרי טוב והנשחת עשה פרי רע: 18 עץ טוב לא-יוכל עשות פרי רע ועץ נשחת לא יעשה פרי טוב: 19 וכל-עץ אשר-לא יעשה פרי טוב יכרת וישלך באש: 20 לכן בפרים תכירו אותם: 21 לא כל-האמר לי אדני אדני יבוא במלכות השמים כי אם-העשה רצון אבי שבשמים: 22 והיה ביום ההוא יאמרו רבים אלי אדני אדני הלא בשמך נבאנו ובשמך גרשנו שדים ובשמך עשינו נפלאות רבות: 23 אז אענה-בם לאמר מעולם לא ידעתי אתכם סורו ממני פעלי און: 24 לכן כל-השמע את-דברי אלה ועשה אתם אדמהו לאיש חכם אשר-בנה את-ביתו על-הצור: 25 וירד הגשם וישטפו הנחלים וינשבו הרוחות ויגעו בבית ההוא ולא נפל כי יסד על-הצור: 26 וכל-השמע את-דברי אלה ולא יעשה אתם ידמה לאיש בער אשר-בנה את-ביתו על-החול: 27 וירד הגשם וישטפו הנחלים וינשבו הרוחות ויפגעו בבית ההוא ויפל ותהי מפלתו גדולה: 28 ויהי ככלות ישוע לדבר את-הדברים האלה וישתומם המון העם על-תורתו: 29 כי היה מלמד אותם כאיש שלטון ולא כסופרים:

פרק הבא, הבשורה הקדושה על-פי מתי, הברית החדשה