פרק קודם, הבשורה הקדושה על-פי מתי, הברית החדשה

הבשורה הקדושה על-פי מתי פרק ט

ט   וירד באניה ויעבר ויבא אל-עירו: 2 והנה הם מביאים אליו איש נכה אברים והוא משכב על-המטה ויהי כראות ישוע את-אמונתם ויאמר אל-נכה האברים חזק בני נסלחו-לך חטאתיך: 3 והנה אנשים מן-הסופרים אמרו בלבבם מגדף הוא: 4 וישוע ראה את-מחשבתם ויאמר למה תחשבו רעה בלבבכם: 5 כי מה הנקל האמר נסלחו-לך חטאתיך אם-אמר קום התהלך: 6 אך למען תדעון כי בן-האדם יש-לו השלטן בארץ לסלח לחטאים ויאמר אל-נכה האברים קום שא את-מטתך ולך-לך אל-ביתך: 7 ויקם וילך לביתו: 8 והמון העם ראו וישתוממו וישבחו את-האלהים אשר נתן שלטן כזה לבני אדם: 9 ויהי בעבר ישוע משם וירא איש ישב בבית-המכס ושמו מתי ויאמר אליו לכה אחרי ויקם וילך אחריו: 10 ויהי בהסבו בביתו והנה מוכסים וחטאים רבים באו ויסבו עם-ישוע ותלמידיו: 11 ויראו הפרושים ויאמרו אל-תלמידיו מדוע יאכל רבכם עם-המוכסים והחטאים: 12 וישמע ישוע ויאמר אליהם החזקים אינם צריכים לרפא כי אם-החולים: 13 ואתם צאו ולמדו מה הוא שנאמר חסד חפצתי ולא זבח כי לא-באתי לקרא את-הצדיקים כי אם-את-החטאים (לתשובה): 14 ויגשו אליו תלמידי יוחנן ויאמרו מדוע אנחנו והפרושים צמים הרבה ותלמידיך אינם צמים: 15 ויאמר אליהם ישוע איך יוכלו בני החפה להתאבל בעוד החתן עמהם הנה ימים באים ולקח מאתם החתן ואז יצומו: 16 אין אדם משים טלאי חדש על-שמלה בלה כי ינתק הטלאי מן-השמלה ויתרחב הקרע: 17 ואין נותנים יין חדש בנאדות בלים פן-יבקעו הנאדות והיין ישפך והנאדות יאבדו אבל נותנים את-היין החדש בנאדות חדשים ושניהם יחדו ישמרו: 18 ויהי הוא מדבר אליהם את-הדברים האלה והנה אחד השרים בא וישתחו-לו ויאמר עתה זה מתה בתי בא-נא ושים את-ידך עליה ותחיה: 19 ויקם ישוע וילך אחריו הוא ותלמידיו: 20 והנה אשה זבת דם שתים עשרה שנה נגשה מאחריו ותגע בכנף בגדו: 21 כי אמרה בלבה רק אם-אגע בבגדו אושע: 22 ויפן ישוע וירא אותה ויאמר חזקי בתי אמונתך הושיעה לך ותושע האשה מן-השעה ההיא: 23 ויבא ישוע אל-בית השר וירא את המחללים בחלילים ואת-העם ההומה ויאמר: 24 סורו מפה כי לא מתה הילדה אך ישנה היא וישחקו לו: 25 ויהי כאשר הוציאו את-העם משם ויבא הביתה ויאחז בידה ותקם הנערה: 26 ותצא השמועה הזאת בכל-הארץ ההיא: 27 ויעבר ישוע משם וילכו אחריו שני אנשים עורים והמה צעקים ואמרים חננו בן-דוד: 28 וכבואו הביתה נגשו אליו העורים ויאמר אליהם ישוע המאמינים אתם כי יש-לאל ידי לעשות זאת ויאמרו אליו הן אדנינו: 29 ויגע בעיניהם ויאמר יהי לכם כאמונתכם: 30 ותפקחנה עיניהם ויגער-בם ישוע ויאמר ראו פן-יודע לאיש: 31 והמה בצאתם השמיעו את-שמעו בכל-הארץ ההיא: 32 המה יצאו והנה הביאו אליו איש אלם אחוז שד: 33 ויגרש את-השד והאלם החל לדבר ויתמה המון האנשים ויאמרו מעולם לא-נראתה כזאת בישראל: 34 והפרושים אמרו על-ידי שר השדים מגרש הוא את השדים: 35 ויסב ישוע בכל-הערים והכפרים וילמד בכנסיותיהם ויבשר בשורת המלכות וירפא כל-מחלה וכל-מדוה בעם: 36 ובראותו את-ההמנים נכמרו רחמיו עליהם כי הם מתעלפים ונדחים כצאן אשר אין-להם רעה: 37 אז ידבר לתלמידיו ויאמר רב הקציר והפעלים מעטים: 38 לכן התחננו אל-בעל הקציר לשלח פעלים לקצירו:

פרק הבא, הבשורה הקדושה על-פי מתי, הברית החדשה