פרק קודם, הבשורה על-פי מתי, הברית החדשה (תרגום חדש)

הבשורה על-פי מתי פרק יב

יב באותה העת עבר ישוע בשבת בשדה קמה; תלמידיו היו רעבים והחלו לקטף שבלים ולאכל. 2 ראו זאת הפרושים ואמרו לו: "הנה תלמידיך עושים מה שאסור לעשות בשבת."

3 השיב להם: "האם לא קראתם מה שעשה דוד כאשר רעב הוא והאנשים אשר אתו? 4 הרי נכנס לבית האלהים ואכל את לחם הפנים שלא היה מתר לו ולאנשיו לאכל כי אם לכהנים בלבד. 5 האם לא קראתם בתורה כי בשבתות מחללים הכהנים את השבת במקדש ואין עליהם אשמה? 6 ואני אומר לכם שגדול מן המקדש נמצא כאן. 7 אך אלו ידעתם מה משמע 'חסד חפצתי ולא-זבח', לא הייתם מרשיעים את הנקיים, 8 שהרי בן-האדם הוא אדון השבת."

9 הוא הלך משם ונכנס לבית הכנסת. 10 היה שם איש שידו יבשה והם פנו אליו בשאלה: "האם מתר לרפא בשבת?" וזאת כדי שיוכלו להאשים אותו.

11 אמר להם: "מי מכם האיש שכבש אחד לו ואם יפל בשבת לתוך בור לא יחזיק בו וירים אותו? 12 וכמה חשוב האדם יותר מן הכבש! לכן מתר לעשות את הטוב בשבת."

13 אז אמר אל האיש: "הושט ידך!" הוא הושיט את ידו ואמנם שבה לאיתנה והיתה בריאה כמו השניה. 14 יצאו הפרושים וטכסו עצה להכחיד את ישוע.

15 ישוע ידע את זאת והתרחק משם, אך רבים הלכו אחריו. הוא רפא את כלם 16 והזהיר אותם שלא יגלו אותו, 17 למען יתקים מה שנאמר בפי ישעיהו הנביא: 18 "הן עבדי אתמך-בו, בחירי רצתה נפשי. נתתי רוחי עליו, משפט לגוים יוציא; 19 לא יצעק ולא ישא ולא-ישמיע בחוץ קולו. 20 קנה רצוץ לא ישבור ופשתה כהה לא יכבנה, 21 עד יוציא לנצחון משפט; ולשמו גוים ייחלו."

22 אז הובא אליו איש אחוז שד והוא עור ואלם. ישוע רפא אותו והאלם דבר וגם ראה. 23 השתוממו כל המוני העם ואמרו: "האם לא זה בן-דוד?"

24 כששמעו זאת הפרושים אמרו: "זה איננו מגרש את השדים אלא בעזרת בעל-זבול שר השדים."

25 הואיל וידע את מחשבותיהם אמר להם: "כל ממלכה המפלגת בתוך עצמה סופה שהיא נחרבת, וכל עיר או בית המפלגים בתוך עצמם לא יחזיקו מעמד. 26 אם השטן מגרש את השטן, כי אז התפלג בתוך עצמו ואיך תעמד ממלכתו? 27 ואם אני מגרש את השדים בעזרת בעל-זבול, בעזרת מי מגרשים אותם בניכם? לכן הם יהיו שופטיכם. 28 אך אם על-ידי רוח אלהים אני מגרש את השדים, כי אז הגיעה אליכם מלכות האלהים. 29 או איך יוכל איש להכנס לביתו של גבור ולטל את כליו אם לא יכפת תחלה את הגבור? רק אחרי כן יבז את ביתו. 30 מי שאיננו אתי נגדי הוא, ומי שאיננו אוסף אתי - מפזר. 31 על כן אני אומר לכם, כל חטא וגדוף יסלח לבני אדם, אך גדוף כלפי הרוח לא יסלח. 32 כל המדבר דבר נגד בן-האדם יסלח לו, אבל כל המדבר נגד רוח הקדש לא יסלח לו לא בעולם הזה ולא בעולם הבא."

33 "או שהעץ טוב ופריו טוב, או שהעץ רע ופריו רע; שהרי בפריו נכר העץ. 34 ילדי צפעונים, איך תוכלו לדבר טובות ואתם רעים? הן מתוך השופע בלב מדבר הפה. 35 איש טוב מפיק דברים טובים מאוצרו הטוב; איש רע מפיק דברים רעים מאוצרו הרע. 36 ואני אומר לכם, כל מלה בטלה שידברו בני אדם יתנו עליה דין וחשבון ביום הדין. 37 מדבריך תצדק ומדבריך תחיב."

38 אחדים מן הסופרים והפרושים פנו אליו ואמרו: "רבי, רוצים אנו לראות ממך אות."

39 השיב ואמר להם: "דור רע ומנאף מבקש אות, ואות לא ינתן לו מלבד אות יונה הנביא. 40 כמו שהיה יונה במעי הדג שלשה ימים ושלשה לילות, כך יהיה בן-האדם בלב האדמה שלושה ימים ושלושה לילות. 41 אנשי נינוה יקומו במשפט עם הדור הזה וירשיעוהו, כי חזרו בתשובה בקריאת יונה; והנה גדול מיונה כאן. 42 מלכת תימן תקום במשפט עם הדור הזה ותרשיע אותו, כי באה מקצה הארץ לשמע את חכמת שלמה; והנה גדול משלמה כאן."

43 הרוח הטמאה היוצאת מן האדם משוטטת במקומות ציה ומבקשת לה מנוח ואינה מוצאת. 44 אז תאמר: 'אשובה אל ביתי שיצאתי ממנו.' היא באה ומוצאת אותו מפנה, מטאטא ומהדר. 45 מיד היא הולכת ולוקחת אתה שבע רוחות אחרות רעות ממנה וכלן נכנסות לשכן שם. אכן גרועה אחריתו של האיש ההוא מראשיתו. כן גם יהיה לדור הרע הזה."

46 בשעה שדבר אל המון העם באו אמו ואחיו. הם עמדו בחוץ ורצו לדבר אתו. 47 אמר לו מישהו: "הנה אמך ואחיך עומדים בחוץ ומבקשים לדבר אתך." 48 "מי היא אמי ומי הם אחי?" השיב ואמר לאיש אשר הודיע לו; 49 ובהושיטו את ידו אל תלמידיו אמר: "הנה אמי ואחי, 50 כי כל העושה את רצון אבי שבשמים הוא אחי ואחותי ואמי."

פרק הבא, הבשורה על-פי מתי, הברית החדשה (תרגום חדש)