פרק קודם, אגרת שאול אל הרומים, הברית החדשה (תרגום חדש)

אגרת שאול אל הרומים פרק ו

ו אם כן, מה נאמר? הנמשיך בחטא כדי שירבה החסד? 2 חס וחלילה! אנו שמתנו לגבי החטא, איך נמשיך ונחיה בו? 3 האינכם יודעים כי כלנו אשר נטבלנו למשיח ישוע, למותו נטבלנו? 4 נקברנו אתו בטבילה למות כדי שנתהלך גם אנחנו בחיים חדשים, כשם שהמשיח הוקם מן המתים על-ידי כבודו של האב; 5 שכן אם התאחדנו אתו במות דומה למותו, כך גם נתאחד אתו בתחיתו. 6 זאת אנו יודעים: האדם הישן אשר בנו נצלב אתו כדי שיהרס גוף החטא ולא נהיה עוד עבדים לחטא; 7 שהרי המת משחרר מן החטא. 8 אבל אם מתנו עם המשיח, מאמינים אנו כי גם נחיה עמו. 9 אנחנו יודעים כי המשיח, לאחר שקם מן המתים, לא ימות עוד; המות לא יוסיף לשלט בו. 10 הרי במותו מת אחת ולתמיד לגבי החטא, אך בחיותו הוא חי לאלהים. 11 בדרך זאת גם אתם חשבו את עצמכם מתים לגבי החטא, אך חיים לאלהים במשיח ישוע.

12 לכן, אל ימשל החטא בגופכם בן התמותה ואל יכניע אתכם לתאוותיו. 13 ואל תמסרו את איבריכם לחטא ככלים של רשע, אלא מסרו את עצמכם לאלהים כאנשים חיים שהוקמו מן המתים, ואת איבריכם תמסרו לאלהים ככלים של צדק. 14 החטא לא ישלט בכם, כי אינכם תחת יד התורה אלא תחת יד החסד. 15 ובכן מה? האם נחטא מפני שאין אנו תחת יד התורה אלא תחת יד החסד? חס וחלילה! 16 האינכם יודעים שכאשר אתם מוסרים את עצמכם כעבדים למישהו כדי לצית לו, עבדים אתם למי שאתם מציתים - או לחטא המוליך אל מות, או לציות המוליך אלי צדקה. 17 אך תודה לאלהים על שאתם, אשר קדם לכן הייתם עבדים לחטא, נשמעתם בכל לב לדרך התורה אשר חנכתם בה. 18 ולאחר ששחררתם מן החטא נעשיתם עבדים לצדקה. 19 אני מדבר בדגמאות אנושיות בגלל חלשתכם, חלשת בשר ודם. כמו שכעבדים לטמאה ורשע מסרתם את איבריכם לתכלית של רשע, כן עתה כעבדים לצדקה מסרו את איבריכם לתכלית של קדשה. 20 הרי בעת שהייתם עבדים לחטא חפשים הייתם מן הצדקה. 21 ואולם איזה פרי היה לכם אז מאותם דברים שאתם מתבישים בהם עכשו? הלא המות הוא תוצאתם. 22 אבל כעת, כשאתם משחררים מהחטא ומשעבדים לאלהים, יש לכם פרי המביא לידי קדשה, והתוצאה היא חיי עולם; 23 כי שכר החטא הוא מות, אבל מתנתו של אלהים היא חיי עולם במשיח ישוע אדוננו.

פרק הבא, אגרת שאול אל הרומים, הברית החדשה (תרגום חדש)