פרק קודם, אגרת פולוס השליח אל-הרומיים, הברית החדשה

אגרת פולוס השליח אל-הרומיים פרק יא

יא   ובכן אמר אני הזנח האלהים את-עמו חלילה כי גם-אנכי ישראלי מזרע אברהם למטה בנימין: 2 לא-זנח האלהים את-עמו אשר ידעו מקדם הלא תדעו את-אשר הכתוב אמר באליהו והוא צעק אל-האלהים על-ישראל לאמר: 3 יהוה את-נביאיך הרגו ואת-מזבחתיך הרסו ואותר אני לבדי ויבקשו את-נפשי: 4 ומה-ענה אתו דבר אלהים השארתי לי שבעת אלפים איש אשר לא-כרעו לבעל: 5 וכן גם-בימינו נשארה שארית כבחירת החסד: 6 ואם על-ידי החסד לא היתה מתוך המעשים כי אם-כן החסד איננו-עוד חסד (ואם-היתה מתוך המעשים איננו-עוד חסד כי אם-כן המעשה יחדל להיות מעשה): 7 ועתה מה-הוא את אשר-בקש ישראל לא השיג רק הנבחרים הם השיגו והאחרים השמינו לבבם: 8 ככתוב נתן להם האלהים רוח תרדמה עינים לא לראות ואזנים לא לשמע עד-היום הזה: 9 ודוד אמר יהי שלחנם לפח ולרשת ולמוקש ולשלומים להם: 10 תחשכנה עיניהם מראות ומתניהם תמיד המעד: 11 ועתה אני אמר הנכשלו למען יפלו חלילה כי בפשעם באה הישועה לגוים למען הקניאם: 12 ואם-פשעם היה לעשר העולם ונזקם לעשר הגוים מלאם על-אחת כמה וכמה: 13 ואליכם הגוים אני מדבר וכפי היותי שליח לגוים את-שרותי אכבד: 14 אולי אוכל להקניא את בני-עמי ולהושיע מקצתם: 15 כי אם-דחיתם רצוי לעולם מה-אפוא תהיה אספתם הלא חיים מן-המתים: 16 ואם-התרומה קדש העסה קדש כמוה ואם-השרש קדש הענפים קדש כמוהו: 17 וכי נקפו מקצת הענפים ואתה זית היער הרכבת תחתיהם ונתחברת לשרש הזית ולדשנו: 18 אל-תתפאר על-הענפים ואם-תתפאר דע שאתה לא תשא את-השרש כי אם-השרש נשא אותך: 19 וכי תאמר הלא נקפו הענפים למען ארכב אני: 20 כן הדבר המה נקפו על-אשר לא האמינו ואתה הנך קים על-ידי האמונה אל-תתגאה כי אם-ירא: 21 כי הנה האלהים לא-חס על-הענפים הנולדים מן-העץ ואולי לא-יחוס גם-עליך: 22 לכן ראה-נא טובת אלהים וזעמו זעמו על-הנפלים ועליך טובתו אם-תעמד בטובתו ואם-אין גם-אתה תכרת: 23 וגם-המה אם-לא יעמדו במרים ירכבו כי-יכל האלהים לשוב להרכיבם: 24 הן אתה נגזרת מעץ אשר בטבעו זית יער והרכבת שלא כטבע בזית טוב על-אחת כמה וכמה שירכבו אלה כטבעם בזית אשר יצאו ממנו: 25 כי לא-אכחד מכם אחי את-הסוד הזה פן-תהיו חכמים בעיניכם שישראל בא לידי טמטום הלב למקצתו עד כי-יכנס מלא הגוים: 26 וכן כל-ישראל יושע ככתוב ובא לציון גואל וישיב פשע מיעקב: 27 וזאת בריתי אשר אכרת אתם כי אסלח לעונם: 28 הן בדבר הבשורה איבים הם בגללכם ובדבר הבחירה חביבים הם בגלל האבות: 29 כי לא-ינחם האלהים על-מתנותיו ולא על-קריאתו: 30 כי כאשר גם-אתם מלפנים ממרים הייתם את-פי אלהים ועתה הוחנתם במרים של-אלה: 31 כן גם-אלה עתה ממרים למען יחנו גם-הם על-ידי חנינתכם: 32 כי-האלהים הסגיר את-כלם למרי למען יחן את-כלם: 33 מה-עמק עשר חכמת אלהים ועשר דעתו משפטיו מי יחקר ודרכיו מי ימצא: 34 כי מי-תכן את-רוח יהוה ואיש עצתו יודיענו: 35 או מי הקדים אתו בדבר וישלם לו: 36 הלא ממנו הכל ועל-ידו הכל ואליו הכל ולו הכבוד לעולמים אמן:

פרק הבא, אגרת פולוס השליח אל-הרומיים, הברית החדשה