פרק קודם, הבשורה על-פי יוחנן, הברית החדשה (תרגום חדש)

הבשורה על-פי יוחנן פרק טז

טז את אלה דברתי אליכם כדי שלא תכשלו. 2 הנה ינדו אתכם ואף תבוא שעה שכל ההורג אתכם יחשב זאת לעבודת אלהים. 3 את הדברים האלה יעשו לכם כי אין הם יודעים את אבי, אף לא אותי. 4 ואני הגדתי לכם את הדברים האלה כדי שבבוא השעה תזכרו, שאני אמרתי לכם. לא אמרתי לכם אותם בתחלה משום שהייתי עמכם."

5 "עכשו הולך אני אל שולחי ואיש מכם אינו שואל אותי 'לאן אתה הולך?'; 6 ומפני שדברתי אליכם את הדברים האלה נתמלא לבבכם עצב. 7 אבל אני, את האמת אני אומר לכם: מוטב לכם שאלך. אם לא אלך, המנחם לא יבוא אליכם; ואם אלך, אשלח אותו אליכם. 8 כאשר יבוא יוכיח את העולם על חטא ועל צדק ועל משפט; 9 על חטא, מפני שאינם מאמינים בי; 10 על צדק, כי אלך אל אבי ולא תוסיפו לראות אותי; 11 על משפט, כי נשפט שר העולם הזה.

12 עוד רבות יש לי להגיד לכם, אלא שאתם אינכם יכולים לשאת זאת עכשו. 13 אבל הוא, אשר הוא רוח האמת, כשיבוא ידריך אתכם אל כל האמת, כי לא ידבר מעצמו, אלא את אשר הוא שומע ידבר ואת הבאות יודיע לכם. 14 הוא יכבדני כי משלי יקח ויודיע לכם. 15 כל אשר לאבי שיך לי, על כן אמרתי כי משלי יקח ויודיע לכם." 16 "עוד מעט ולא תוסיפו לראותני ועוד מעט ושוב תראוני."

17 כמה מתלמידיו אמרו זה אל זה: "מה הדבר שהוא אומר לנו, 'עוד מעט ולא תראוני ועוד מעט ושוב תראוני' וגם 'משום שאני הולך אל האב'? 18 הם אמרו: "מהו ה'עוד מעט' הזה שהוא אומר? איננו מבינים מה הוא מדבר!"

19 ישוע ידע שהם רוצים לשאל אותו, ולפיכך אמר להם: "על ענין זה שואלים אתם איש את רעהו, על שאמרתי 'עוד מעט ולא תוסיפו לראותני ועוד מעט ושוב תראוני'? 20 אמן אמן אני אומר לכם, אתם תבכו ותקוננו והעולם ישמח. אתם תעצבו, אבל עצבונכם יהפך לששון. 21 האשה היולדת שרויה בעצב, כי הגיעה שעתה. אבל לאחר שילדה את הילד אין היא זוכרת עוד את הסבל, בשל השמחה כי נולד אדם לעולם. 22 ובכן גם אתם עצובים כעת, אך שוב אראה אתכם ויגיל לבבכם, ואיש לא יקח מכם את שמחתכם. 23 ביום ההוא לא תשאלוני דבר. אמן אמן אני אומר לכם, כל מה שתבקשו מאת האב בשמי יתן לכם. 24 עד כה לא בקשתם דבר בשמי; בקשו ותקבלו למען תמלא שמחתכם.

25 את אלה דברתי אליכם במשלים. תבוא שעה שלא אוסיף לדבר אליכם במשלים, אלא ברור אדבר אליכם על אבי. 26 ביום ההוא תבקשו בשמי ואינני אומר לכם שאני אעתיר לאב בעדכם, 27 שכן האב עצמו אוהב אתכם מפני שאהבתם אותי והאמנתם כי אני מאת האלהים יצאתי. 28 יצאתי מאת האב ובאתי אל העולם; שוב, עוזב אני את העולם והולך אל האב."

29 אמרו תלמידיו: "הנה כעת אתה מדבר ברורות ואינך אומר שום משל. 30 כעת אנו יודעים שאתה יודע הכל ואינך צריך שישאלו אותך. מסבה זאת אנחנו מאמינים שיצאת מאת אלהים."

31 השיב להם ישוע: "עכשו אתם מאמינים?! 32 הנה תבוא שעה, והיא כבר באה, שתתפזרו איש איש למקומו ואותי תעזבו לבדי, אבל אינני לבדי משום שהאב אתי. 33 אמרתי לכם את הדברים האלה כדי שבי יהיה לכם שלום. בעולם - צרה לכם, אך התעודדו: אני נצחתי את העולם."

פרק הבא, הבשורה על-פי יוחנן, הברית החדשה (תרגום חדש)