פרק קודם, הבשורה על-פי יוחנן, הברית החדשה (תרגום חדש)

הבשורה על-פי יוחנן פרק יז

יז זאת דבר ישוע. לאחר מכן נשא את עיניו השמימה ואמר: "אבי, באה השעה. פאר נא את בנך בכבוד למען יפאר הבן אותך; 2 למען יתן חיי עולם לכל מי שנתת לו, כפי הסמכות שנתת לו על כל בשר. 3 ואלה הם חיי עולם: שיכירו אותך, אלהי האמת לבדו, ואת אשר שלחת - את ישוע המשיח. 4 אני פארתיך עלי אדמות, השלמתי את המעשה שנתת לי לעשות. 5 כעת אתה, אבי, פארני לידך בכבוד שהיה לי לידך בטרם היות העולם.

6 גליתי את שמך לאנשים אשר נתת לי מן העולם. שלך היו ולי נתתם ואת דברך שמרו. 7 כעת הם יודעים שכל אשר נתת לי ממך הוא, 8 כי דבריך אשר נתת לי נתתי להם והם קבלו אותם, ואכן הכירו שממך יצאתי והאמינו שאתה שלחתני. 9 אני מעתיר בעדם; אינני מעתיר בעד העולם, אלא בעד אלה שנתת לי, כי שלך הם. 10 כל אשר לי שלך הוא ושלך שלי, ואני נתפארתי בהם. 11 אני אינני עוד בעולם; הם בעולם, ואני בא אליך. אבי הקדוש, שמר אותם בשמך אשר נתת לי, למען יהיו אחד כמונו. 12 כשהייתי עמהם שמרתי אותם בשמך אשר נתת לי; שמרתי ולא אבד מהם איש זולתי בן האבדון, וזאת לקים את הכתוב. 13 אבל כעת אני בא אליך ודברים אלה אני אומר בעולם כדי שתשלם שמחתי בקרבם. 14 אני נתתי להם את דברך והעולם שנא אותם, כי אינם מן העולם, כשם שאני אינני מן העולם. 15 אינני מבקש שתקחם מן העולם, אלא שתשמרם מן הרע. 16 אין הם מן העולם, כשם שאני אינני מן העולם. 17 קדש אותם באמת: דברך אמת. 18 כמו ששלחת אותי אל העולם כן גם אני שלחתי אותם אל העולם; 19 ולמענם אני מקדיש את עצמי, כדי שיהיו גם הם מקדשים באמת.

20 לא רק בעדם אני מבקש, אלא גם בעד המאמינים בי על-יסוד דברם. 21 יהיו נא כלם אחד; כמו שאתה, אבי, בי ואני בך, שיהיו גם הם בנו, כדי שיאמין העולם כי אתה שלחתני. 22 אני נתתי להם את הכבוד שנתת לי, למען יהיו אחד כמו שאנחנו אחד. 23 אני בהם ואתה בי כדי שישלמו להיותם אחד, למען ידע העולם כי אתה שלחתני ואהבת אותם כמו שאהבת אותי. 24 אבי, אלה שנתתם לי רצוני שיהיו גם הם אתי באשר אני, למען יחזו בכבודי אשר נתת לי, כי אהבת אותי מלפני הוסד תבל. 25 אבי הצדיק, העולם לא הכירך, אבל אני הכרתיך, ואלה הכירו שאתה שלחתני. 26 הודעתי להם את שמך ואוסיף להודיע, כדי שתהיה בהם האהבה אשר אהבתני ואני אהיה בהם."

פרק הבא, הבשורה על-פי יוחנן, הברית החדשה (תרגום חדש)